contact zoeken wedstrijden

Geert Faber neemt afscheid

Tekst: Sicko Hoogterp
Foto's: Henk Bootsma & KNKB Media

 Op 1 februari, een maand later dan gepland, heeft Geert Faber afscheid genomen als directeur van de KNKB. Een maand later omdat de nieuwe directeur Marco Hoekstra eerst is ingewerkt. Het is een afscheid met de structuur van een viertrapsraket. Op 2 februari neemt Faber via een etentje afscheid van het Hoofdbestuur en op 15 maart volgt de vierde fase van de raket, afscheid nemen op de AV van de kaatsbond. De eerste fase vond plaats in het decembernummer van de Keats welke hier is te lezen.

Geert2

Geert Faber kan als directeur van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond terugkijken op een reeks schitterende jaren. Maar zijn laatste werkdag nadert met rasse schreden. Op 1 februari 2018 trekt de 64-jarige Minnertsgaster definitief de deur van het bondsbureau in Franeker achter zich dicht. ,,Ik sjoch der dochs wol wat tsjin oan om it wurk los te litten. It hat in drokke mar hiele moaie tiid west. Yn elts gefal sjoch ik de takomst fan it keatsen posityf temjitte.’’

Zoals bekend staat zijn opvolger reeds in de coulissen. Onlangs werd Marco Hoekstra (41) uit Easterein benoemd tot nieuwe KNKB-directeur. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Geert met de jaarwisseling het stokje zou overdragen, maar dat wordt dus een maandje later. ,,We hawwe wat mear tiid nedich, want der lizze sa’n protte saken dy’t oerdroegen wurde moatte’’, aldus de voormalige politieman, die in 2013 zijn baan bij de Rijksrecherche in Zwolle verruilde voor die van KNKB-directeur.

Laatbloeier
Naast 41 dienstjaren bij de Hermandad vermeldt zijn cv onder meer: voorzitter k.v. Minnertsga, voorzitter Technische Commissie KNKB, bestuurslid Vereniging van Kaatsers (VvK), bestuurder Federatie Barradeel e.o. Als actief kaatser was hij een laatbloeier. ,,Yn 1976 kaam ik by de plysje yn Stiens. Ik wie doe 23.’’ De ‘voetballer’ Geert begon daar met kaatstrainingen. Met mannen als Piet Jetze Faber en Johannes Westra verkeerde Geert in goed gezelschap. ,,Ik wie te let om de top te heljen.’’ Maar de achterinse met een foarminst werd nog wel een ‘knappe twaddeklasser’ met mooie zeges, zoals op de Bangma-partij in Weidum (met Chris en Johannes Wassenaar). Nu kaatst Geert nog af en toe in de klasse 50+. Geert typeert zijn carrière als een van ‘blokjelizzer oant direkteur’. Het reilen en zeilen van het bondswerk heeft hem naar eigen zeggen helemaal opgeslokt. ,,Ja, wurdst dermei wekker en giest dermei op bêd. Mar goed, ik moat tajaan dat ik ek wolris wat te perfeksjonistysk bin, sis mar op detailnivo. Dat hat ek te krijen mei de sitewaasje dat guon minsken wolris wat te maklik saken oer it sket fan it bûnsburo smite, sa fan, dat regelet ‘Frjentsjer’ wol efkes. Mar ús team is eins te lyts om alles sels út te fieren. Oan ‘e oare kant hast hjir te krijen mei hiel belutsen personiel dat it leafst gjin nee ferkeapje wol. En do wolst der fansels ek foar al dy frijwiligers wêze. Dêrom besikest alles watst op dyn buordsje krijst dochs sa goed mooglik ôf te hanneljen. It is dan ek noait rêstich by ús op it bûnsburo. At it no simmer of winter is, it giet altyd mar troch!’’

Ledental
Het hele jaar zijn er issues die vragen om concrete oplossingen en/of beleidsmaatregelen. Een belangrijk punt van zorg is momenteel de gestage afname van het ledental van de bond. Geert wijt die daling aan de individualisering van de samenleving. ,,Minsken wolle tsjintwurdich net mear harren hiele libben lid fan in feriening wêze.’’ ,,We hawwe no 11.000 leden dy’t aktyf binne yn de KNKB. Eartiids wiene der ek noch in soad sliepende leden by. Mar dy hast no net mear by it bûn, wol by de ferienings. Ast dy ek meirekkenje soest, dan hienen wy de helte mear leden. Mar de ferienings jouwe net mear alle leden op, want dan moatte se ek mear jild ôfdrage oan it bûn.’’ Geert trekt daaruit de conclusie dat het huidige ledenaantal van de KNKB geen juiste afspiegeling vormt van het huidige aantal liefhebbers ofwel de populariteit van de kaatssport. Die populariteit vertaalt zich onder meer in de enorme animo voor spontaan georganiseerde wedstrijden. ,Dielnimmers wolle net bûn wêze oan strange regels. Se wolle ‘vrijheid blijheid’ en de mooglikheid hawwe om harren op it allerlêste momint noch yn te skriuwen ensafuorthinne. Dan praatst ûnder oaren oer wylde partijen as bygelyks de Kippetjespartij yn Winsum, dy’t in soad keatsfolk lûke.’’ De populariteit van het kaatsen als breedtesport is natuurlijk prachtig, erkent Geert, maar hij stipt aan dat de KNKB anderzijds ook moet waken voor een gezond topsportklimaat. Dan komen onvermijdelijk regels en kaders om de hoek kijken voor kaatsers en kaatssters die op hoog niveau willen spelen en zo mogelijk op bijvoorbeeld de PC willen acteren. Om een eerlijk verloop te garanderen is duidelijk uitgewerkte regelgeving ten aanzien van kaatshandschoenen, ranking en gestuurde loting in de vrije formatie, om maar een paar zaken te noemen, onontbeerlijk, betoogt de vertrekkende directeur. Iepen klasse ,,Us grutste opjefte op it stuit is antwurd te finen op de fraach: hoe kinne wy ferienings mei harren rekreative frije keatsers foar de KNKB behâlde? Dat kin mei in moai oanbod oan wedstriden. Ik tink dêrby konkreet oan in iepen klasse, mei ynteressante partijen en prizen plus in stik gesellichheid deromhinne.’’ Geert wijst in dit verband op jeugdige talenten maar evenzeer op voormalige toppers en  andere oud-kaatsers. ,,Hast in kategory dy’t dochs wat mear ambysjes hat as inkeld foar de ‘fun’ in baltsje te slaan. Neffens my kinst mei in iepen klasse in moaie brêge slaan tusken de breedtesport en de topsport.’’ Naast het binden van de kaatsliefhebbers, ijvert de bond er ook voor om goed te duiden wat de meerwaarde van de KNKB voor de kaatsverenigingen is. Momenteel zijn 114 verenigingen bij de bond aangesloten, al haken er zo nu en dan weer enkele af. Meestal op grond van financiële motieven. Zo verlaten per 1 januari bijvoorbeeld ‘Dongjum’ en ‘Wolsum’ het KNKBnest.

IMGP1833

Sponsoring
Geert wil wel even gezegd hebben dat de afdrachten van de verenigingen aan de bond een bescheiden inkomstenbron voor de KNKB vormen. ,,Dat is 25% fan ús hiele budzjet.’’ Het leeuwendeel is echter afkomstig uit subsidies (NOC*NSF, Provinsje Fryslân) en sponsoring. Naast hoofdsponsor FB Oranjewoud heeft de bond nog diverse andere sponsoren binnengehaald. ,,Ik bin der grutsk op dat wy dat op ‘e rit krigen hawwe. Boppedat hawwe wy goed sunich west. It hat fertuten dien, want wy skriuwe al in pear jier swarte sifers.’’ Dat is ooit weleens anders geweest. ,,We stiene der eartiids
finansjeel net sa bêst op.’’ De kentering kwam toen de KNKB als 2-sterrenbond ging samenwerken met de KNVB en het bondskantoor naar Heerenveen verhuisde. ,,Dat hat in goede set west. Troch de reorganisaasje koene wy finansjeel wer op fuotten komme. De reorganisaasjekosten koene wy deklarearje by NOC*NSF.’’ Twee jaar nadat Geert als opvolger van René Ahlers was aangetreden, verhuisde de directeur met ‘zijn’ bondskantoor naar Franeker. ,,Doe’t de KNVB út It Hearrenfean fuort gie, lei foar ús de wei iepen om werom te gean nei Frjentsjer. Dêr hearre wy ek thús en de ferienings en ôfdielings woene dat ek graach.’’

Organisatie
Hoewel de KNKB er wat de ‘sinteraasje’ betreft goed voor staat, staat de ‘organisaasje fan it spul’ nog wel onder druk. Het rekruteren van vrijwilligers voor diverse taken blijkt nog niet zo eenvoudig, hoewel er intussen ‘in moai ploechje wantenkontroleurs’ is, wat heeft geresulteerd in meer uniformiteit rond de kaatshandschoenen. ,,Sa krijst earliker spul, al binne der fansels noch hieltyd spilers dy’t de grinzen opsykje.’’ Maar het vinden van scheidsrechters blijkt problematischer. ,,Harren taak is dreger wurden no’t it keatsen geandewei sneller wurden is.’’ Intensivering van de opleidingen aan de FB Oranjewoud Kaatsacademie kan ook daar zeker een bijdrage aan leveren. De academie levert daarnaast ook een belangrijke bijdrage aan werving en toerusting van trainers, coaches en bestuurders. Geert toont zich optimistisch over de toekomst van het kaatsen en de uitstraling van de sport. Bij de jeugd gaat het crescendo en het dameskaatsen zit mooi in de lift. Ook het wallball wordt steeds populairder. ,,De keatsmuorren fleane hjir de grûn út. Mar ek op oare plakken yn de wrâld. Allinnich yn New York bin der al 2500 wallball-muorren. Dêr organisearje se wedstriden fia Facebook, hiel leechdrompelich. Wallball is ek in moaie training foar it Frysk spul. No ja, dêrmei doch ik dizze fariant eins tekoart, want it wallball is in folweardige dissipline wurden.’’ ,,Alles rint by ús fansels noch net perfekt, mar ik ha in ferrekt hekel oan negativiteit. Ik kom se yn ‘e praktyk wol tsjin, fan dy minsken dy’t faak oer alles tige soer binne. Dan binne se bygelyks al jierrenlang foarsitter en noait is der wat goed. Dan tink ik: wêrom bliuwst dan sa lang op dyn plak sitten? Geert signaleert nu een tendens dat er jonge bestuurders met veel ambitie en motivatie in opkomst zijn, onmisbare vrijwilligers die de kaatssport op een innovatieve en enthousiaste wijze mee helpen organiseren en de sport op een hoger plan willen brengen. ,,Sokke minsken binne sa wichtich foar it keatsen. As leafhawwers hawwe wy, fyn ik, eins de ferplichting om de keatssport mei elkoar yn stân te hâlden. Wy wolle ús kulturele erfgoed ienfâldigwei dochs net ferlieze troch desynteresse? Mar wat der ek barre sil, op de lange termyn oerlibbet it keatsen ús allegear!’’ •

Geert3

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers