contact zoeken wedstrijden

Transitie in de sport in relatie met recente ontwikkelingen

Het speelt de laatste tijd weer meer op. Verenigingen die het moeilijk hebben om hun activiteiten uit te voeren doordat er een tekort aan kaderleden of vrijwilligers is. Ook zijn er verenigingen die het financieel moeilijk hebben. Daardoor zijn er verenigingen die met een schuin oog naar de KNKB kijken. Wat doen jullie voor ons? Heeft het nog wel meerwaarde om lid van de bond te blijven?
 
De KNKB heeft op deze problematiek geanticipeerd door mevr. Baukje Wallendal een verkennend onderzoek te laten doen over bovenstaande. Zij heeft inmiddels haar rapportage afgerond en het bondsbestuur is bezig de conclusies en aanbevelingen nader tegen het licht te houden. Wat gaat dit voor de bond betekenen? Hoe moeten we dit handen en voeten geven? Moet de bond zich heroriënteren op haar taken en in hoeverre kan de bond meer faciliteren? Moet de bondsorganisatie anders worden ingericht? Wat zijn de wensen van de verenigingen en op welke wijze kan een toekomstige bondsorganisatie daaraan voldoen? In hoeverre moet de wedstrijdagenda worden aangepast? Hoe bewerkstelligen we kortere wedstrijden bij de jeugd?
Het is duidelijk dat dit op sommige onderdelen een langduriger proces gaat worden.
 
Het rapport wordt her en der bij bestuurders en andere betrokkenen uitgezet met de vraag of zij een eerste mening willen geven.
 
Zodra het bondsbestuur zich een beeld van het rapport heeft gevormd, wordt het rapport besproken met de bestuurders van verenigingen, kader en andere betrokkenen. Van daaruit wordt een plan van aanpak gemaakt om concrete stappen te kunnen maken.
 
Inmiddels zijn we met de verenigingsondersteuners (VO-ers) bezig verenigingen te benaderen die op dit moment de meeste last ervaren. Dit is een voortdurend proces natuurlijk. VO-ers hebben de laatste 2 jaar een 25-tal verenigingen geholpen en in de meeste gevallen is een goed resultaat geboekt.

De KNKB wil hiermee doorgaan en gaat nu tevens een aantal verenigingen pro-actief benaderen. Niet met geldelijke ondersteuning, maar met ondersteuning op het gebied van het werven van kader of (jeugd)leden en de andere voorkomende zaken zoals samenwerkingsverbanden e.d. De KNKB geeft veel geld uit aan sportparticipatie, schoolkaatsen en het opleiden van trainers. De verenigingen kunnen hier hun voordeel mee doen. Schroom niet maar maak daar gebruik van. Ook wat de VO-ers betreft, zij treden graag met u in contact. 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers