contact zoeken wedstrijden

Koos van der Veen 1951-2017

Tekst: Rynk Bosma

Op 26 april 2017 kwam er een einde aan het leven van de op 20 oktober 1951 geboren Koos van der Veen. En wie de tekst op de fameuze PC-bal gebruikt voor de overlijdensadvertentie, weet dat hier sprake is van het verscheiden van een groot kaatsliefhebber. Tot de groten van de uitvoerders van het spel heeft hij nimmer behoord. Wel behoorde de ‘warbere’ Van der Veen tot het steeds schaarser wordende artikel van vrijwilliger achter de schermen die ook bestuursfuncties niet uit de weg ging.
 
Wat hem bovenal uniek maakte was het vermogen al vroeg in te kunnen schatten welke weg de wereld van morgen digitaal zou bewandelen. Een zeldzame want profetische gave zou je kunnen zeggen. Zo stond hij aan de basis van de eerste editie van de website van de KNKB, nu twintig jaar geleden,  want hij voorzag dat dit medium een grote toekomst had op een tijdstip dat nog niet iedereen hier van overtuigd was of deze weg wenselijk vond.
 
Daarnaast was hij de man die het domein www.kaatsen.nl als eerste in eigendom had zoals hij ook de domeinnaam www.knkb.nl al vroeg een beschermstatus verschafte. De in de volksmond als ‘groene site’ betitelde site werd overgenomen door Jan Braaksma en Jan Braaksma jr. zorgde voor de ontwikkeling tot de huidige vormgeving. Voor de digitale pionier waren deze activiteiten bepaald geen einddoel. Siemen Volberda schrijft op www.pc-franeker.nl het volgende over de rol van Van der Veen: ‘Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de eerste versie van de website van de PC, hield de site actueel en zorgde er jarenlang voor dat tijdens de PC na elke omloop de uitslagen direct op onze site werden vermeld. Hij zat daarvoor met een laptop op de Skiltribune. Deze rol bezorgde hem binnen de PC de titel ‘ús internetman’.’
 
Ook bestuurlijk schuwde Van der Veen het werk niet. Zo was hij bestuurslid van KV Jan Bogtstra en na de verhuizing naar Bolsward werd hij voorzitter van KV Bolsward. Vanwege zijn grote verdiensten voor de kaatsclub werd hij benoemd tot erelid. Voormalig KNKB-voorzitter en eveneens oud-voorzitter van de PC Johannes Westra herinnert zich Van der Veen vooral als een man die sportief zijn mannetje stond. ,,Hy wie in geweldige reedrider dy’t ek altiten meidie oan de alternative alvestêdentocht op de Weissensee.’’
 
Schaatsen en fietsen, Westra ontmoette Van der Veen geregeld op de ijsbaan in Thialf waar hij zijn rondjes maakte. Een andere sportieve traditie was de steevaste deelname aan de fiets Elfstedentocht in Bolsward. Volgens Westra was hij in februari van dit jaar ‘uitbehandeld’ en ging hij fysiek achteruit. Wat dat betreft was Van der Veen heel open over zijn ziekte, ,,Hy hâlde ús fia de email op de hichte’’, zo vertelt Westra.
 
Wat hij in zijn laatste jaren nog wilde doen, had Van der Veen al gedaan. Ruim twee jaar geleden had hij samen met zoon Arjen de schaatsen ondergebonden op de Gele Rivier in China. De tijd nog even in eigen hand nemen waar dat mogelijk is, zou je kunnen zeggen. Westra: ,,En hy wie hiel grutsk op syn twa pakesizzers dy’t beide keatse. Hy wie hast altiten mei.’’
 
Roel Venema uit Bolsward werd in het 125-jarig jubileumjaar 2010 van KV Bolsward erelid van de kaatsvereniging samen met Van der Veen. Van der Veen was ruim tien jaar voorzitter geweest en secretaris Venema heeft hem al die tijd meegemaakt in het bestuur. ,,Bankiers ha tsjintwurdich net in bêste namme, mar Koos wie as bankdirekteur hiel oars. Koest op him bouwe, ôfpraat wie ôfpraat en dan die hy it. Hy hat ek in soad betsjutten foar it klubblêd as oprjochter. Hy hat bygelyks  it nije logo makke. En net te ferjitten it nije klubgebou dat der doe kaam is. Sjoch hy hie in soad kunde yn de finansjele wrâld. As foarsitter koe hy de saak goed by elkoar hâlde want der sieten útersten yn it bestjoer fan doe.’’
 
Koos van der Veen, een digitale visionair, zal de levensfilm van zijn kaatsende pakesizzers niet uit kunnen zien. Zelfs voor hem, die in andere opzichten een scherp oog had voor toekomstige ontwikkelingen, was dat een brug te ver. Want de levenswetten zijn onverbiddelijk:  ‘syn lêste earst is foarby, gjin driuwerkes of stive ballen mear foar him yn de libbenskrite.’

20170429_215431209_iOS

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers