contact zoeken wedstrijden

KNKB volop in beweging!

De KNKB hecht eraan om een reactie te geven op wat er de laatste weken over de kaatssport en de beleids- en besluitvormingsstructuur van de kaatsbond is gezegd en geschreven in de media.

Het volgende is als achtergrondinformatie van belang. In 2012 hebben de kaatsverenigingen unaniem ingestemd met het Meerjarenbeleidsplan 2013 – 2017. De KNKB is bezig met het realiseren van de doelstellingen daarvan. Zo vinden de leden dat het kaatsen laagdrempelig moet blijven. De sport moet bovendien flexibel zijn om een goede doorstroom te realiseren en daarmee kaatsers voor de sport te behouden. Positieve uitvloeisels daarvan zijn onder meer het kaatsen met de zachte bal en de opleving van het dameskaatsen na jaren van zorg over deze categorie.

Aantrekkelijkheid kaatsspel
De KNKB beseft dat het attractiever maken van het kaatsen in de hoofdklasse heren hoge prioriteit verdient. Het spelbeeld is onder meer beïnvloed door verandering en manipulatie van de kaatswant. Het ‘kaatstheater’ moet wel goed en attractief blijven voor publiek en sponsors. We zijn als kaatsbond verplicht het kaatsspel daarom veelzijdig en aantrekkelijk te houden. In relatie met de handschoen wordt onder meer getracht een spelvertragende kaatsbal te ontwikkelen.

Momenteel wordt er door de KNKB bovendien op twee terreinen hard gewerkt aan de vereenvoudiging van de ranking en wordt de kaatshandschoen en controle verder aangepast.

De KNKB wil daarnaast innoveren om in te spelen op de maatschappelijke wensen van deze tijd om daarmee de sport aantrekkelijker te maken.
Naast het versterken van de kaatssport (door realisatie van meer leden, toeschouwers en commercie) en het verbeteren van de technische ontwikkeling (o.a. ranking, meerdere kaatsdisciplines en hervorming wedstrijdkalender) wil de KNKB eveneens de infrastructuur binnen de kaatsbond versterken.

Deze ontwikkelingen worden geleid door een hoofdbestuur en een directeur met een klein professioneel team. Zij proberen met de verenigingen het afgesproken beleid te bewerkstelligen. Binnen de kaatsbond krijgen daarnaast de manier van besluitvorming en versterking van de bondsorganisatie van de KNKB de nodige aandacht.
Uiteraard, de wijze van uitvoering mag altijd kritisch worden gevolgd op de Ledenberaden en Algemene Ledenvergaderingen van de KNKB. Dat zijn de uitgelezen momenten, waarop het beleid kan worden herijkt.

Het personeel van het bondsbureau en de vrijwilligers werken hard om naast de veranderingen de normale werkzaamheden uit te voeren. Daarbij gaat het om de reguliere organisatie van honderden wedstrijden, alle bijkomende wedstrijdzaken, de (gestuurde) lotingen, regelgeving, scheidsrechterszaken, opleidingen, schoolkaatsen, internationale wedstrijden, One Wall en de website e.d.

Voor het verwezenlijken van de geschetste plannen beseft de kaatsbond daarom terdege dat het afhankelijk is van een sterke en hechte groep vrijwilligers. De KNKB is trots op de vele vrijwilligers!

‘Wegenbouwers’
De KNKB moet en wil niet anders dan vasthouden aan de besluitvorming van de verenigingen. Dat is de bond conform haar statuten ook verplicht aan haar leden. In dat proces staat het hoofdbestuur open voor verbeterpunten en gaat ook op dat gebied geen enkele discussie uit de weg.
Het is gebruikelijk dat sommige vernieuwingen toch weerstand opleveren, maar juist door te kiezen voor overleg kunnen we elkaar op koers houden. Door een aantal berichtgevingen in verschillende media ontstaat nu een onjuist beeld over de activiteiten van de KNKB.

Dit is teleurstellend voor de sportbond die juist alle zeilen wil bijzetten om mee te gaan in een veranderende tijd. Er dreigt een situatie te ontstaan van wij-en-zij, waardoor ontwikkelingen dreigen te stagneren. Dit schept afstand in plaats van samenwerking en eensgezindheid die de sport groot heeft gemaakt. Een splitsing in de weg? Nee, het zijn hardwerkende wegenbouwers die bezig zijn met een bredere stabiele weg voor de kaatssport.

Nieuw sponsorplan
De KNKB is aan de hand van het nieuwe sponsorplan KNKB 2.0 bezig om de huidige sponsors te behouden en nieuwe te werven. Het is de KNKB gelukt weer een goede hoofdsponsor, FB Oranjewoud, te krijgen.

Waar het de goede communicatie aangaat, worden alle middelen aangepakt om dit te verbeteren. Zo werken momenteel studenten van de NHL te Leeuwarden als studieopdracht aan een voorstel voor een communicatieplan. De KNKB hoopt daar haar voordeel mee te doen. Daarbij wordt ook ingezet op duidelijke verbetering van interne en externe communicatie, onder meer op het gebied van de social media.

Wedstrijdagenda
De wedstrijdagenda wordt door de KNKB nog meer dan voorheen afgestemd op de wensen van de huidige tijd. Dat betekent in de praktijk vaak minder en kortere wedstrijden. Als voorbeeld wordt bij de jongste jeugd maar één KNKB-wedstrijd in het weekend gekaatst en bij de hoofdklassen worden de meeste wedstrijden met acht parturen afgewerkt. Ook regiowedstrijden, korte wedstrijden en dicht bij huis, staan op de planning.

Constructief
De KNKB wil daarom de leden dan ook oproepen om op constructieve wijze en in een positief-kritische sfeer mee te denken en te praten over de toekomst van de kaatssport en de kaatsbond.

Wij, de KNKB en haar verenigingen, staan voor een grote uitdaging. Tijden veranderen. Het CBS voorspelt een afname van jeugd (krimp). Steeds meer verenigingen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Er is sprake van teruglopende subsidies en sponsoring. Dat zijn omstandigheden, waaronder we juist nog meer moeten samenwerken en op één lijn willen komen. Positieve inzet, plezier en ‘ús keatshert’ kan ons samen weer sterk maken.

Namens het Hoofdbestuur
G. Faber

FB Oranjewoud

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers