contact zoeken wedstrijden

Weidum, Schooljongens Door elkaar loten B + herk

Koart ferslach fan it skoaljongeskeatsen 6 july 2014 yn Weidum In folle list fan 8 partoeren yn de A-klasse en 25 partoeren yn de B-klasse soarge foar in ôfmetten fol fjild yn Weidum. Ien fjild mei. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers