contact zoeken wedstrijden

NK Meisjes Afdeling 1 part per afd

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:25-06-2011
Tijd:10:00
Categorie:Meisjes
Soort:Afdeling
Vereniging:Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
Plaats:Kon. ned
Scheidsrechter:
1 Folsgare Rixt Hettinga
YN 'e LIJTE Elma Breeuwsma
zwart-wit Jildou Sweering
2 Akkrum Jildou de Witte
US KEATSEN Jeske de Boer
3 Minnertsga Jildou van Dijk
MINNERTSGA Nieke Wateler
rood-geel Lusanne Klaver
4 Easterein Tineke Dijkstra
EASTEREIN Martine Tiemersma
groen-wit Jelien Pompstra
5 Wier Everdyna de Bouma-Haan
VVV WIER Akkelyna de Haan
geel-blauw-geel Sanne Ferwerda - Kloostra
6 Stiens Jildou Felkers
KC DE BOER Yvonne Schuts
oranje-zwart Melissa Rianne Hiemstra
7 Wjelsryp Lisa Hofstra
S.M.I. Sandra Hofstra
8 St. Annaparochie Esther Wagenaar
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Lilijan Kingma
zwart-wit Ilse Lijzenga
9 Ee Grietine Krol
DE TROCHSETTERS Baukje Kroodsma
groen-oranje Louise Krol
10 Wommels Davita Romers
WOMMELS Tina Maria Greidanus
rood-groen Anna-Brecht Bruinsma
11 Peins Anne Berber Zeinstra
PIETER JELLEMA Geertje Mennema
oranje-groen Marrit Zeinstra
12 Oude Leije Wytske v.d. Wal
'T CENTRUM Janneke Zijlstra
13 Sexbierum-Pietersbierum Pytrik Visser
DE TWA DOARPEN/DIOS Hendrieke van der Schoot
Paars-Wit Janneke Ennema
14 Dronryp Elly Hofman
SJIRK DE WAL Anouk Tolsma
oranje-groen-oranje Jeanette Jansma
15 Franeker Joukje Salverda
JAN BOGTSTRA Iris Wijbenga
geel-blauw Nicole Hempenius
16 Easterlittens Liz de Boer
ONDER ONS Annelien Broersma
17 Deinum Hermine Sytema
DE TRIJE DOARPEN Frouke Formsma
geel-zwart Lotte Rusticus
18 Wolsum Baukje van der Zee
DE SEARE HAN Geldou de Boer
wit-zwart Sigrid de Jong
19 Wergea Geke de Boer
HET OOSTEN Robin Langhout
rood-wit Rixt Sinnema
20 Grou Renske Kalsbeek
IT WETTERLAN Janneke Liemburg
groen Marte Altenburg
21 Buitenpost Martine Koopmans
BUITENPOST Cyntha Bouma
paars-wit Riska Bouma

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers