contact zoeken wedstrijden

Schoolmeisjes Afdeling

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:23-08-2009
Tijd:10:00
Categorie:Schoolmeisjes
Soort:Afdeling
Vereniging:HET NOORDEN
Plaats:St. Jacobiparochie
Scheidsrechter:
1 Ee Louise Krol
DE TROCHSETTERS Grietine Krol
2 Buitenpost Riska Bouma
BUITENPOST Cyntha Bouma
3 Peins Anne Berber Zeinstra
PIETER JELLEMA Marrit Zeinstra
4 Easterein Dian Dijkstra
EASTEREIN2 Jitske Veldman
groen-wit Nyncke Pytsje Terpstra
5 Jirnsum Jannette Arlene Smits
IRNSUM Arlene Anouk Smits
6 Easterein Gerry Edou Mollema
EASTEREIN1 Hester Kingma
groen-wit Margreta Terpstra
7 Stiens Melissa Rianne Hiemstra
KC DE BOER Isabel Ringnalda
oranje-zwart Jildou Felkers
8 St. Annaparochie Lilijan Kingma
ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT Ilse Lijzenga
zwart-wit Esther Wagenaar
9 Wolsum Geldou de Boer
DE SEARE HAN Sigrid de Jong
wit-zwart Janieke Popma
10 Folsgare Jildou Sweering
YN 'e LIJTE Elma Breeuwsma
zwart-wit Lisanne Folkertsma
11 Wjelsryp Lisa Hofstra
S.M.I. Sandra Hofstra
12 Dronrijp Jeanette Jansma
SJIRK DE WAL Anouk Tolsma
oranje-groen-oranje Elly Hofman
13 Easterlittens Liz de Boer
ONDER ONS Yfke Velstra
groen-grijs Annelien Broersma
14 Wier Everdyna de Bouma-Haan
VVV WIER Sanne Ferwerda - Kloostra
geel-blauw-geel Akkelyna de Haan
15 Sexbierum Janneke Ennema
DE TWA DOARPEN/DIOS Hendrieke van der Schoot
Paars-Wit Pytrik Visser
16 Franeker Marloes Fennema
JAN BOGTSTRA Iris Wijbenga
17 Minnertsga Jildou van Dijk
MINNERTSGA Nieke Wateler
rood-geel Lusanne Klaver
18 Easterein Regina Sandstra
EASTEREIN3 Sanne Rixt Jorritsma
groen-wit Machteld Couperus

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers