contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Afdeling wordt gespeeld op voetbalveld De Ring aan de Welderingstrjitte in Dronrijp.

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:17-06-2018
Tijd:10:00
Categorie:Schooljongens
Soort:Afdeling
Vereniging:SJIRK DE WAL
Plaats:Dronryp
Scheidsrechter:Clubscheidsrechter
1 Witmarsum Thijs Piersma
PIM MULIER Siemon Ulbe Haringa
geel-grijs Nick Visser
2 Exmorra Sydo Dijkstra
EXMORRA Jarno Feenstra
rood-wit Marten Leijenaar
3 Spannum Stijn Vincken
SET TROCH Monse Hansma
rood-zwart Fedde Hansma
4 Hallum Edwin de Vries
HALLUM Sytse-Marcelis Jouta
rood-geel Jordi Polet
5 Leeuwarden Sake Algra
LKC SONNENBORGH Otte Algra
blauw-geel-blauw Rein Breuker
6 Winsum Jesse Greidanus
WINSUM Stefan Greidanus
geel-blauw Thomas Bouma
7 Bitgum Daniel Meesters
OEFENING KWEEKT KUNST2 André de Vries
8 Reduzum Leon Sjoerdsma
JAN REITSMA Simon Sjouke Zijlstra
groen-wit Jitze Miedema
9 Grou Redmer Kornet
IT WETTERLAN Tomas Hofstra
groen Tjerk Kamsma
10 Morra-Lioessens Daniel Wouda
WARBER BLIUWE Douwe Dijkstra
groen-wit Johan Sipma
11 Dronryp Brent Timmerman
SJIRK DE WAL2 Bjorn Idsardi
oranje-groen-oranje Marten Daaf Alkemade
12 Easterein Redmer Stegenga
EASTEREIN Arjen Stremler
groen-wit Redmer Wiersma
13 Harlingen Dylan Koel
EENDRACHT Menno Johnson
14 Sexbierum-Pietersbierum Jan Bauke Weewer
DE TWA DOARPEN/DIOS Mark Pieter Goodijk
paars-wit Tiemo Postma
15 Hommerts-Jutrijp Matthys Renema
DE BOPPESLACH Folkert Wesselius
zwart-groen Ramon Raap
16 Reahus-Turns Durk Bootsma
REAHUS-TURNS Tjerk Andringa
rood-zwart Ate Schaap
17 Lollum-Waaxens Johannes Bouma
MEIINOAR IEN Liuwe-Meint Postma
geel-blauw Marten Algra
18 Arum Jildert Wijbenga
WILLEM WESTRA Rinnert Tolsma
zwart-geel Pieter den Breejen
19 Raerd Jens Kooistra
WEZ WIS Sybrand Veldhuis
groen-wit Jelmer Foppe Drijfhout
20 Franeker Elmer Feenstra
JAN BOGTSTRA Hessel Postma
geel-blauw Jan-Tymen Eisma
21 Bitgum Thom Dijkstra
OEFENING KWEEKT KUNST1 Sjouke Beimers
rood-wit Leon Wijning
22 Minnertsga Harmen Zuidema
MINNERTSGA Erin van Wier
rood-geel Wesley v.d. Vaart
23 Dronryp Jorrit Nanninga
SJIRK DE WAL1 Rutger Kumbangsila
oranje-groen-oranje Rick Minnesma
24 Berltsum Jelmer Stremler
BERLIKUM Rink Rudmer Sterk
blauw-wit Edgar van Wigcheren

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers