contact zoeken wedstrijden

Jongens Afdeling afd

Afdrukken
                 KNKB
TRES internet     DJTS
Datum:03-08-2014
Tijd:10:00
Categorie:Jongens
Soort:Afdeling
Vereniging:JAN BOGTSTRA
Plaats:Franeker
Scheidsrechter:Jong, de M.
Joustra, W.A.
1 Hijum-Finkum Hielke Beijering
IN NIJ BEGJIN Jetze Lutzen Plantenga
oranje Laas Pieter van Straten
2 Peins Edwin Miedema
PIETER JELLEMA Jolt Vollema
oranje-groen Wytse Vollema
3 Reduzum Jehannes de Jager
JAN REITSMA Jeen Brinksma
groen-wit Hattum Smit
4 Grou Thomas Miedema
IT WETTERLAN Dirjan Bouma
groen Roy van den Berg
5 Franeker Wesley de Jong
JAN BOGTSTRA3 Dylan Betten
geel-blauw Joshua Cuperus
6 Wiuwert-Britswert Willem Koopmans
DE TWA DOARPEN Marco Lobregt
7 Jelsum-Koarnjum-Britsum Lieuwe v.d. Werff
IT PARTOER Sjoerd Smits
geel-zwart Roald Bruinsma
8 Minnertsga Tjisse Poelstra
MINNERTSGA1 Ids Poelstra
rood-geel Wesley Vriesema
9 Schettens-Longerhouw Reinder van Abbema
SV LONGERHOUW-SCHETTENS Anton Buwalda
blauw-wit Willem van Abbema
10 Makkum Jurre Rinia
MAKKUM1 Jouke Vlasbloem
groen-geel-groen Klaas Pier Folkertsma
11 St. Jacobiparochie Sil Leystra
HET NOORDEN Gideon Swanson
blauw-wit Remco Schiphof
12 Lekkum Sietse Jager
REITSJE HIM Syb Bruining
groen-wit Wander Meijer
13 Minnertsga Niels Jensma
MINNERTSGA2 Jens Visser
14 Niawier-Metslawier-Oosternijkerk Boele Terpstra
DE TRIJE DOARPEN Lolke van der Meulen
groen-geel Ewald Seepma
15 Berltsum Wessel Miedema
BERLIKUM1 Jisse Kemper
blauw-wit Ruben Eijzenga
16 Menaam Sander de Boer
VVV MENAEM1 Tom Gerard Cats
rood-zwarte bies Tycho de Groot
17 Oude Leije Jelmer Plantenga
'T CENTRUM Hidde Zijlstra
paars-wit donkerblauw Fabian Cuperus
18 Menaam Warner Herrema
VVV MENAEM2 Evert Auke Hiemstra
rood-zwarte bies Fokke Zwart
19 Ried Reinder Bouma
VvV KLAAS MUG Robert Broeders
oranje-groen Roel Pieter de Jong
20 Akkrum Arjan van de Heide
US KEATSEN Edser Heida
rood-zwarte bies Jehannes Gietema
21 Anjum Wieger Nutte Visser
KLAAS THOMAS Jan Tijtsma
blauw-zwart Wiebe Dijkstra
22 Makkum Eelke Reinsma
MAKKUM2 Klaas Bosma
groen-geel-groen Simen Bootsma
23 Franeker Djurre Seerden
JAN BOGTSTRA1 Mark Jan IJkema
geel-blauw Marco de Groot
24 Hommerts-Jutrijp Sander Gerbrandy
DE BOPPESLACH Lex Potma
zwart-groen Marko Hoekstra
25 Winsum Bauke Sieswerda
WINSUM Anne Jent Visser
geel-blauw Evert Pieter Tolsma
26 Lollum-Waaxens Joram Dijkstra
MEIINOAR IEN Harmen Westra
geel-blauw Jan Harmen Folkerts
27 IJlst Jan Teade Nauta
NIJE MOED Rijkel Dotinga
zwart-wit-donkergroen Jelmer de Boer
28 Ingelum Wybren Postma
SLA RAAK Willem van de Beek
zwart-wit Henk Jan van der Weerd
29 Bolsward Roeland Damsma
BOLSWARD Sander Bruinsma
blauw-wit gestreept Julian Faber
30 Berltsum Remco Anema
BERLIKUM2 Patrick van Dellen
31 Franeker Wesley Bollema
JAN BOGTSTRA2 Dennis Fennema
geel-blauw Lennard Feenstra
32 Easterein Kees van der Horst
EASTEREIN Bote Jellema
groen-wit Rémon Tie Bouma
33 Wommels Pieter Sijtsma
WOMMELS Habtamu Emke de Hoop
rood-groen Wiebe Heeres
34 Tzummarum Nick Leistra
VVV TZUMMARUM Harm de Vries
35 Achlum Thomas Scheffer
ACHLUM Bauke-Tjalle Anema
groen-wit Sjaak Bakker
36 Bitgum Paul Dijkstra
OEFENING KWEEKT KUNST Menno van der Weide
rood-wit Yannick Hielkema
37 Berltsum Corné Tuinenga
BERLIKUM3 Hein Joostema
38 Gaast-Ferwoude Jildert Stellingwerf
TRIJE YN IEN Gerben de Boer
groen-geel Christiaan Drayer
39 Stiens Gerrit Winkel
KC DE BOER Edser Rijpstra
oranje-zwart Kevin Jordi Hiemstra
40 Goenga Leon van Schepen
DE LEGE GEAEN Timen van Gelderen
groen-wit Jouke Dotinga
41 Arum Johan Hibma
WILLEM WESTRA Patrick Kramer
zwart-geel Mike Dosselaer
42 Sexbierum-Pietersbierum Durk Ennema
DE TWA DOARPEN/DIOS Jan-Sjouke Weewer
paars-wit Joran Gerbranda
43 Folsgare Tsjeard Andries Weersma
YN 'e LIJTE Mente de Boer
zwart-wit Wout Zijlstra
44 Dronryp Francisco de Boer
SJIRK DE WAL2 Mennold Fokkema
oranje-groen-oranje Jimmy Geertsma
45 Holwerd Piter van der Ploeg
VvV CONCORDIA Hidde Smidt
blauw-geel Sjoerd Visser
46 Ee Meindert de Jong
DE TROCHSETTERS Jelle de Boer
groen-oranje Riemer Hoekstra
47 Dronryp Rense Sijbesma
SJIRK DE WAL1 Lennard Terpstra
oranje-groen-oranje Fernando de Boer

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers