contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie onbep

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum01-09-2019
Tijd10:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingJAN REITSMA
PlaatsReduzum
ScheidsrechterBergsma J.
1 Rutmer van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE
Bauke v.d. Graaf BERLTSUM
Jan Hospes KOUDUM
2 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Lennart Adema MAKKUM FR
Patrick Scheepstra FRANEKER
3 Wierd Baarda DRONRYP
Marco de Groot FRANEKER
Roel Pieter de Jong RIED
4 Erik Minne Cats MENAAM
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Allard Dijkstra LEEUWARDEN
5 Enno Kingma LEEUWARDEN
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Sjoerd de Jong LEEUWARDEN
6 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
René de Haan FRANEKER
Yannick Hielkema BITGUM
7 Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Riemer Hoekstra EE
8 André van Dellen BERLTSUM
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Jouke Bosje LEEUWARDEN
9 Hylke Bruinsma MINNERTSGA
Martijn Olijnsma GROU
Alle Jan Anema GROU
10 Simon Zijlstra EASTERLITTENS
Jelle Scharringa WJELSRYP
Paulus Yde Walda WJELSRYP
11 Paul Dijkstra BITGUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
12 Dirjan Bouma GROU
Duko Harkema GROU
Hendrik Tolsma LEEUWARDEN
13 Pieter Roorda REDUZUM
André Zijlstra REDUZUM
Alfred Postma REDUZUM
14 Corné Tuinenga BERLTSUM
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
15 Wessel v.d. Woud GOUTUM
Hielke Beijering HIJUM
16 Steven Koster TZUM
Jorn Lars van Beem DRONRYP
17 Harmen Schuitmaker SLAPPETERP
Jolt Vollema PEINS
Roeland van der Ploeg FERWERT
18 Peter Tolsma REDUZUM
Peter de Boer RYPTSJERK
Daniël Iseger LEEUWARDEN
19 Johan Diertens DRONRYP
Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
Patrick van Dellen BERLTSUM
20 Chris Wassenaar MINNERTSGA
Thomas Dijkstra BERLTSUM
Jeroen Haarsma MINNERTSGA
21 Redmer Zaagemans WITMARSUM
Lucas Postma DRONRYP
Jasper Jager DRONRYP
22 Arne Tigchelaar FRANEKER
Justin van Dijk ARUM
Jan Hof FRANEKER

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers