contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie onbep

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum20-07-2019
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingNIJE KRIICH
PlaatsWeidum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Arne Tigchelaar FRANEKER
Justin van Dijk ARUM
Jan Hof FRANEKER
2 Jasper Jager DRONRYP
Lucas Postma DRONRYP
Wessel Hilverda WINSUM FR
3 Durk Ennema SEXBIERUM
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Pieter van der Schoot DRONRYP
4 Doede Rients Okkema EASTEREIN
Sjoerd Teake Kooistra BOLSWARD
Sybren Poelsma DRONRYP
5 Wessel v.d. Woud GOUTUM
Sytse Koree ANJUM
Dirk-Henk Kuipers ARUM
6 Johan van der Meulen BITGUMMOLE
Jorn Lars van Beem DRONRYP
Jesper Tolsma REDUZUM
7 Gerrit Jan Duiven HIDAARD
Hendrik Bouwhuis SNEEK
Leon Bekema BOLSWARD
8 Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Ignas Dijkstra MANTGUM
9 Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Rutger Torensma OOSTERNIJKERK
Jurrit Osinga INGELUM
10 Gerard de Vries BITGUM
Habtamu Emke de Hoop WOMMELS
Wytze Wassenaar WIER
11 Wierd Baarda DRONRYP
Marco de Groot FRANEKER
Roel Pieter de Jong RIED
12 Willem Jan Postma BOLSWARD
Michel Nesse SIBRANDABUORREN
Gerben de Boer GAAST
13 Harmen Schuitmaker SLAPPETERP
Jolt Vollema PEINS
Roeland van der Ploeg FERWERT
14 Gerrit Dijkstra ANJUM
Albert Feenstra EXMORRA
Auke-Geert Ybema FERWOUDE
15 Menno Galama TJERKWERD
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Ruben Eijzenga BERLTSUM
16 Redmer Zaagemans WITMARSUM
Jan Jelle Jongsma DAMWALD
Jan-Sjouke Weewer BITGUMMOLE
17 Hielke Beijering HIJUM
Wiebe Dijkstra ANJUM
18 Pieter Sijberen Scharringa WJELSRYP
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Siebe Greidanus WJELSRYP

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers