contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten Westhoek

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum14-07-2019
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingHET NOORDEN
PlaatsSt.Jacobiparochie
ScheidsrechterHijlkema K.
1 Jeroen Haarsma MINNERTSGA
André de Vries BITGUMMOLE
Dietmer Kuperus BOLSWARD
2 Bert Veltman HOMMERTS
Klaas Westra KIMSWERD
Jacob Klaas Dijkstra MORRA
3 Thom Dijkstra BITGUM
Jildert Wijbenga ARUM
Leon Wijning SINT ANNAPAROCHIE
4 Karel Monfils KIMSWERD
Jelmer Kuiken WINSUM FR
Ramon Raap JUTRIJP
5 Jorn Lars van Beem DRONRYP
Thom Oostenveld GAAST
Jan Johannes van der Kamp NIJLAND
6 Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Hessel Postma WINSUM FR
Wilke van der Meulen STIENS
7 Rick Minnesma DRONRYP
Rink Rudmer Sterk BERLTSUM
Arjen Schregardus LIOESSENS
8 Wesley v.d. Vaart SINT JACOBIPAROCHIE
Yoram Elzinga BOLSWARD
Melle Fopma REDUZUM
9 Jelger van der Meulen STIENS
Alwin Boschma PIETERSBIERUM
Johan Sipma LIOESSENS
10 Jarno Feenstra EXMORRA
Aizo Veltman HOMMERTS
Jurrit Osinga INGELUM
11 Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Haye Tseard van der Hem DRONRYP
Redmer van Netten GAASTMEER
12 Steven Koster TZUM
Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE
Jelmer Miedema GOUTUM
13 Jesper Tolsma REDUZUM
Marco van Dijk FERWERT
Rutger Torensma OOSTERNIJKERK
14 Gosse de Haan WINSUM FR
Daniel Meesters BITGUMMOLE
Stan van den Berg GROU
15 Jorrit Nanninga DRONRYP
Jitze Floris JOURE
Jarno Viëtor WINSUM FR
16 Allard van Wigcheren BERLTSUM
Dirk Baron MENAAM
Johan Cnossen GAUW
17 Edgar van Wigcheren BERLTSUM
Mark Minnesma DRONRYP
Erik Minne Cats MENAAM
18 Thomas Dijkstra BERLTSUM
Martijn Wiersma KIMSWERD
Jens Rienk Jepkema HUNS
19 Marten Jansen SEXBIERUM
Jehannes Gerben Brinksma REDUZUM
Harold de Boer JELLUM
20 Jelmer Torensma OOSTERNIJKERK

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers