contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie + herk.

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum13-07-2019
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortVrije formatie
VerenigingVVV MENAEM
PlaatsMenaam
ScheidsrechterKoldijk, J.
1 Dietmer Kuperus BOLSWARD
Harold de Boer JELLUM
Wilke van der Meulen STIENS
2 Stan van den Berg GROU
Jesper Tolsma REDUZUM
Karel Monfils KIMSWERD
3 Pieter Toren HANTUM
Jacob Klaas Dijkstra MORRA
Bauke Toren HANTUM
4 Thom Stellingwerf GAAST
Rutger Torensma OOSTERNIJKERK
Jelmer Miedema GOUTUM
5 Bert Veltman HOMMERTS
Yoram Elzinga BOLSWARD
Haye Tseard van der Hem DRONRYP
6 Rein Breuker LEEUWARDEN
Rutger Kumbangsila WJELSRYP
Leon Wijning SINT ANNAPAROCHIE
7 Menno Johnson KIMSWERD
Stijn Vincken SPANNUM
Jan-Tymen Eisma FRANEKER
8 Christiaan Stremler EXMORRA
Hessel Postma WINSUM FR
Gosse de Haan WINSUM FR
9 Jan Johannes van der Kamp NIJLAND
Rink Rudmer Sterk BERLTSUM
Jorrit Nanninga DRONRYP
10 Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Jelger van der Meulen STIENS
Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
11 Aizo Veltman HOMMERTS
Jorn Lars van Beem DRONRYP
Jitze Floris JOURE
12 Jurrit Osinga INGELUM
Steven Koster TZUM
Rick Minnesma DRONRYP
13 Alwin Boschma PIETERSBIERUM
Marten Leijenaar EXMORRA
Johan Sipma LIOESSENS
14 Allard van Wigcheren BERLTSUM
Simon van der Vaart SPANNUM
Jeroen Haarsma MINNERTSGA
15 Jarno Feenstra EXMORRA
Thom Oostenveld GAAST
Jelle Sieperda WOMMELS
16 Martijn Wiersma KIMSWERD
Jurjen Fokkema HARLINGEN
Germ Epema ARUM
17 Thom Dijkstra BITGUM
Wesley v.d. Vaart SINT JACOBIPAROCHIE
Johan Cnossen GAUW
18 Mark Minnesma DRONRYP
Klaas Gerrit Meulenaar BAARD
Marten Jansen SEXBIERUM
19 Gerwin Dijkstra ANJUM
Thomas Dijkstra BERLTSUM
Erik Minne Cats MENAAM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers