contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie onbep

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum07-07-2019
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingSET TROCH
PlaatsSpannum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Redmer Zaagemans WITMARSUM
Jan Jelle Jongsma DAMWALD
Jan-Sjouke Weewer BITGUMMOLE
2 Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Ignas Dijkstra MANTGUM
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
3 Gerard de Vries BITGUM
Wytze Wassenaar WIER
4 Willem Jan Postma BOLSWARD
Michel Nesse SIBRANDABUORREN
Gerben de Boer GAAST
5 Harmen Schuitmaker SLAPPETERP
Jolt Vollema PEINS
Roeland van der Ploeg FERWERT
6 Paul Dijkstra BITGUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
Stefan van der Meer BAARD
7 Wierd Baarda DRONRYP
Marco de Groot FRANEKER
Roel Pieter de Jong RIED
8 Jurjen Miedema HILAARD
Raymon Cuperus HILAARD
Gabe Sytema DEINUM
9 Doede Rients Okkema EASTEREIN
Sjoerd Teake Kooistra BOLSWARD
Sybren Poelsma DRONRYP
10 Joram Dijkstra WAAKSENS
Sjoerd Atze de Jong WITMARSUM
Frans Dooper WITMARSUM
11 Durk Ennema SEXBIERUM
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Pieter van der Schoot DRONRYP
12 Pieter Sijberen Scharringa WJELSRYP
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Siebe Greidanus WJELSRYP
13 Jelmer v.d. Meer TZUMMARUM
Jelle Pieter van de Walt TZUMMARUM
Nick Leistra TZUMMARUM
14 Arne Tigchelaar FRANEKER
Justin van Dijk ARUM
Jan Hof FRANEKER
15 Gerrit Dijkstra ANJUM
Albert Feenstra EXMORRA
Auke-Geert Ybema FERWOUDE
16 Jan Tijtsma ANJUM
Hielke Beijering HIJUM
Wiebe Dijkstra ANJUM
17 Wessel v.d. Woud GOUTUM
Sytse Koree ANJUM
Dirk-Henk Kuipers ARUM
18 Menno Galama TJERKWERD
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Ruben Eijzenga BERLTSUM
19 Jasper Jager DRONRYP
Lucas Postma DRONRYP
Wessel Hilverda WINSUM FR

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers