contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum07-07-2018
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingMEIINOAR IEN
PlaatsLollum-Waaxens
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Simon van der Vaart SPANNUM
Wessel Schraa WOMMELS
Mark Minnesma DRONRYP
2 Ingmar Wijma MAKKUM FR
Jelmer Miedema GOUTUM
Arjen Schregardus LIOESSENS
3 Justin Krottje DRONRYP
Geert Reitsma BAARD
Jelle Sieperda WOMMELS
4 Ignas Dijkstra MANTGUM
Thom Stellingwerf GAAST
Sietze Bouma LOLLUM
5 Jurjen Miedema HILAARD
Christiaan Stremler EXMORRA
Jente Schraa WOMMELS
6 Haye Tseard van der Hem DRONRYP
Germ Epema ARUM
Redmer Cnossen BOLSWARD
7 Pascal Poelstra WINSUM FR
Jelmer Kuiken WINSUM FR
Germ Pyt van Popta LOLLUM
8 Jorn Lars van Beem DRONRYP
Dennis Reekers LEEUWARDEN
Jari Visser WITMARSUM
9 Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Steven Koster TZUM
10 Jurrit Osinga INGELUM
Xander Nauta MAKKUM
Marten Jansen SEXBIERUM
11 Thomas Dijkstra BERLTSUM
Jorrit Tolsma ARUM
Thom Oostenveld GAAST
12 Klaas Westra KIMSWERD
Jelke Greidanus WINSUM FR
Justin de Vries HALLUM
13 Rutger Torensma OOSTERNIJKERK
Jitze Floris JOURE
Allard Dijkstra LEEUWARDEN
14 Martijn Wiersma KIMSWERD
Hedser Mud WERGEA
Jacob Klaas Dijkstra MORRA
15 Anco Vroom BRITSUM
Bert Veltman HOMMERTS
Jehannes Gerben Brinksma REDUZUM
16 Werner Veenstra GROU
Jurjen Fokkema HARLINGEN
Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
17 Alwin Boschma PIETERSBIERUM
Sil Nota WORKUM
Melle Fopma REDUZUM
18 Luka van der Weg WOMMELS
Gerrit Hendriks LOLLUM
Jeroen de Boer SPANNUM
19 Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Harold de Boer JELLUM
Yoram Elzinga BOLSWARD

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers