contact zoeken wedstrijden

NK afd. Schooljongens Afdeling loting 20.00 uur BB-Sjaardemastraat 15, 8801 KW Franeker

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum02-07-2016
Tijd10:00
CategorieSchooljongens
SoortAfdeling
VerenigingUS KEATSEN
PlaatsAkkrum
ScheidsrechterWinkel, J.
1 Jarno Feenstra EXMORRA
Marten Leijenaar EXMORRA
Christiaan Stremler EXMORRA
2 Jorn Hofstra WITMARSUM
Jari Visser WITMARSUM
Folkert Smid WITMARSUM
3 Mark Minnesma DRONRYP
Jorn Lars van Beem DRONRYP
Rick Minnesma DRONRYP
4 Fedde Hansma SPANNUM
Niels de Boer SPANNUM
Simon van der Vaart SPANNUM
5 Mees Moerbeek MINNERTSGA
Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE
Jeroen Haarsma MINNERTSGA
6 Auke Terpstra SEXBIERUM
Alwin Boschma PIETERSBIERUM
Marten Jansen SEXBIERUM
7 Geart Pijnacker FERWERT
Ate Bouma FERWERT
Marco van Dijk FERWERT
8 Germ Pyt van Popta LOLLUM
Jeljer Westra LOLLUM
Gerrit Hendriks LOLLUM
9 Reinder Hijlkema JORWERT
Wiebe Siemen Leenstra HILAARD
Harold de Boer JELLUM
10 Werner Iedema MENAAM
Dirk Baron MENAAM
Erik Minne Cats MENAAM
11 Thom Stellingwerf GAAST
Thom Oostenveld GAAST
Sil Nota WORKUM
12 Jelmer Kuiken WINSUM
Hessel Postma WINSUM
Gosse de Haan WINSUM
13 Jens Rienk Jepkema HUNS
Geert Reitsma BAARD
Klaas Gerrit Meulenaar BAARD
14 Jorret den Breejen ARUM
Kevin Buma ARUM
Germ Epema ARUM
15 Melle Fopma REDUZUM
Jehannes Gerben Brinksma REDUZUM
Jesper Tolsma REDUZUM
16 Harm van der Ploeg RIED
Bart Pieter Broeders RIED
Arjen-Pieter Bouma BERLTSUM
17 Tjardi Hoeksma GROU
Stan van den Berg GROU
Rinse Jan Groot GROU
18 Almer Zijlstra TERNAARD
Germer van der Weg TERNAARD
19 Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Kjell Dijkstra SINT ANNAPAROCHIE
Chris Miedema SINT ANNAPAROCHIE
20 Allard van Wigcheren BERLTSUM
Thomas Dijkstra BERLTSUM
Bastiaan Ynema BERLTSUM
21 Redmer Cnossen TZUM
Robin Benders TZUM
Jelmer Wielenga TZUM
22 Menno Osinga INGELUM
Remco Osinga MENAAM
Jurrit Osinga INGELUM
23 Klaas Westra KIMSWERD
Martijn Wiersma KIMSWERD
Karel Monfils KIMSWERD
24 Ingmar Wijma MAKKUM FR
Jorn Dijkstra MAKKUM FR
Xander Nauta MAKKUM
25 Ruerd Andringa REAHUS
Pieter de Jong LYTSEWIERRUM
Arjen Schaap TIRNS
26 Bert Veltman HOMMERTS
Aizo Veltman HOMMERTS
Jitze Floris JOURE
27 Jan Berend Sipma LIOESSENS
Arjen Schregardus LIOESSENS
Gerwin Dijkstra ANJUM
28 Jelger van der Meulen STIENS
Werner Roorda STIENS
Wilke van der Meulen STIENS
29 Enno Cuperus OOSTERNIJKERK
Jelmer Torensma OOSTERNIJKERK
Rutger Torensma OOSTERNIJKERK
30 Hylke Jan van de Walt TZUMMARUM
Jurre Broekstra TZUMMARUM
31 Dietmer Kuperus BOLSWARD
Yoram Elzinga BOLSWARD
Jelle Jon Bouwman BOLSWARD
32 Jelle Sieperda WOMMELS
Jente Schraa WOMMELS
Luka van der Weg WOMMELS
33 Roan Hooghiemster WIJNALDUM
Sil van der Geest WIJNALDUM
34 Jelte-Jan Steensma AKKRUM
Hedser Zijlstra AKKRUM
Heiko Zijlstra AKKRUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers