contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

Aanmeldlijst

Datum02-09-2007
Tijd10:00
Categorie| Heren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKV JAN REITSMA REDUZUM
PlaatsReduzum
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 35
Naam Woonplaats
Rutger v.d. Meer  Raerd 
Bauke v.d. Graaf  Berltsum 
Jan Hospes  Koudum 
   
René Anema  Balk 
Aloys Freitag  Makkum fr 
Reinoud Monsma  Tzummarum 
Jasper Boomsma  Sint Annaparochie 
Robert Roosjen  Leeuwarden 
Gerrit Groen  Wergea 
Peter Dijkstra  Bitgummole 
André Iedema  Sint Annaparochie 
Johannes Dijkstra  Leeuwarden 
Durk van der Meer  Grou 
Gerrit Cornelis Bijlsma  Grou 
Gerben Hein Wijtsma  Lioessens 
Jacob Zaagemans  Workum 
Marco Lautenbach  Herbaijum 
   
Gerrit Meijer  Hurdegaryp 
Dennis Wijnjeterp  Harlingen 
Pieter Vogels  Sneek 
Pieter Jan Plat  Leeuwarden 
Hillebrand Visser  Leeuwarden 
Leo Vogels  Firdgum 
Sip Jaap Bos  Dokkum 
Site Ferwerda  Hattum 
Louwrents Reitsma  Menaam 
Jacob Klaas Haitsma  Wommels 
Gerrit Flisijn  Wommels 
Feiko Broersma  Leeuwarden 
Hyltje Bosma  Makkum fr 
   
Sytse Hibma  Schettens 
Marcus Frietema  Limmen 
Rienk Jelle Hibma  Lollum 
   
Klaas Goodijk  Mantgum 
   
Martijn Olijnsma  Grou 
   
Rudolf Soepboer  Holwerd 
Geert Dijkstra  Winsum fr 
Redmer Strikwerda  Bolsward 
Bauke Dijkstra  Easterein 
Jacob Lei  Dokkum 
Jelle Jaap Stiemsma  Lioessens 
Bouwe Stiemsma  Lioessens 
   
Klaas Sikke v.d. Brug  Tzum 
Pieter van Althuis  Deinum 
Dirk Jan van der Woud  Goutum 
Peter Tolsma  Reduzum 
Hendrik Tolsma  Leeuwarden 
   
Jan Sjoerd Tolsma  Franeker 
Marinus Grond  Houten 
Franke Ferwerda  Heerenveen 
Douwe Anema  Damwâld 
Jan Dirk de Groot  Driezum 
Marten Hiemstra  Menaam 
Alle Jan Anema  Grou 
Robert Grovenstein  Winsum fr 
Johan Binnema  Akkrum 
   
Dirk-Yde Sjaarda  Easterein 
Erik Haitsma  Wommels 
Pier Piersma  Easterlittens 
Andries Smink  Makkum fr 
   
Johannes Boersma  Winsum fr 
Pieter Bakker  Sneek 
Michel v.d. Veen  Franeker 
Tjibbe Hansma  Munein 
Sjoerd Hofstee  Friens 
Ronald v.d. Veer  Winsum fr 
Pieter Hofstee  Balk 
   
   
Arnold Terpstra  Leeuwarden 
Thomas Wiebe Swart  Oldeberkoop 
Sybren Gerbens  Heerenveen 
   
Jan Jorna  Reduzum 
   
Marco Zijlstra  Reduzum 
Michiel Scheepvaart  Makkum fr 
Niels van der Wal  Deinum 
Hendrik Jan v.d. Velde  Makkum 
Pieter Roorda  Reduzum 
   
André Zijlstra  Reduzum 
Pieter Alberda  Reduzum 
Hans Brinksma  Reduzum 
Willem Fopma  Reduzum 
Johan van Tuinen  Berltsum 
Sjoerd Kooistra  Easterein 
Frederik van der Meij  Berltsum 
Hille Saakstra  Leeuwarden 
Hielke Miedema  Stiens 
Steven van Gorssel  Makkum fr 
Sytze Terwisscha van Scheltinga  Workum 
Simke Altenburg  Reahûs 
Jurian Rijpma  Sneek 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Mobiliteitspartners

Suppliers