contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt

Aanmeldlijst

Datum25-08-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingMAKKUM
PlaatsMakkum
ScheidsrechterWierstra, D.
Tolsma H.
Aantal deelnemers / parturen: 17
Naam Woonplaats
Arne Tigchelaar  FRANEKER 
Justin van Dijk  HARLINGEN 
Jan Hof  FRANEKER 
Wessel v.d. Woud  GOUTUM 
Hielke Beijering  HIJUM 
Dirk-Henk Kuipers  ARUM 
   
Jolt Vollema  PEINS 
Roeland van der Ploeg  FERWERT 
Bouke Willem Tuinman  DRONRYP 
René de Haan  FRANEKER 
Yannick Hielkema  BITGUM 
Gerrit Jan Duiven  HIDAARD 
Hyltje Bosma  MAKKUM FR 
Pieter Jan Leijenaar  EXMORRA 
Corné Tuinenga  BERLTSUM 
Wiebe Wessel Bos  DOKKUM 
Gjalt Sjirk de Groot  MANTGUM 
Lieuwe v.d. Werff  KOARNJUM 
Sjoerd Smits  BRITSUM 
Riemer Hoekstra  EE 
Riemer Hoekstra  EE 
Jelle Attema  IDSEGAHUIZUM 
Lennart Adema  MAKKUM FR 
Patrick Scheepstra  FRANEKER 
Simon Zijlstra  EASTERLITTENS 
Jelle Scharringa  WJELSRYP 
Paulus Yde Walda  WJELSRYP 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Hendrik Jan v.d. Velde  MAKKUM 
Stefan van der Meer  BAARD 
André van Dellen  BERLTSUM 
Bauke Dijkstra  EASTEREIN 
Jouke Bosje  LEEUWARDEN 
Johan Diertens  DRONRYP 
Kevin Jordi Hiemstra  KOARNJUM 
Patrick van Dellen  BERLTSUM 
Youri de Groot  MENAAM 
Jelle Cnossen  BOLSWARD 
Klaas Pier Folkertsma  MAKKUM 
Steven Koster  TZUM 
Jorn Lars van Beem  DRONRYP 
Jesper Tolsma  REDUZUM 
Wierd Baarda  DRONRYP 
Marco de Groot  FRANEKER 
Roel Pieter de Jong  RIED 
Redmer Zaagemans  WITMARSUM 
Lucas Postma  DRONRYP 
Jasper Jager  DRONRYP 
Menno Galama  TJERKWERD 
Jan Sipke Tuinman  BERLTSUM 
Ruben Eijzenga  BERLTSUM 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers