contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten Westhoek

Aanmeldlijst

Datum14-07-2019
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingHET NOORDEN
PlaatsSt.Jacobiparochie
ScheidsrechterHijlkema K.
Aantal deelnemers / parturen: 58
Naam Woonplaats
Leon Wijning  SINT ANNAPAROCHIE 
Erik Minne Cats  MENAAM 
Bauke Folkerts  EASTERLITTENS 
Jurrit Osinga  INGELUM 
Jelmer Miedema  GOUTUM 
Jan Johannes van der Kamp  NIJLAND 
Jildert Wijbenga  ARUM 
Dirk Baron  MENAAM 
Jorrit Nanninga  DRONRYP 
Steven Koster  TZUM 
Aizo Veltman  HOMMERTS 
Bert Veltman  HOMMERTS 
Johan Cnossen  GAUW 
Jesse Kroondijk  SINT ANNAPAROCHIE 
Hessel Postma  WINSUM FR 
Marten Jansen  SEXBIERUM 
Allard van Wigcheren  BERLTSUM 
Edgar van Wigcheren  BERLTSUM 
Yoram Elzinga  BOLSWARD 
Johan Sipma  LIOESSENS 
Mark Minnesma  DRONRYP 
Rick Minnesma  DRONRYP 
Thom Oostenveld  GAAST 
Rink Rudmer Sterk  BERLTSUM 
Jelmer Kuiken  WINSUM FR 
Jacob Klaas Dijkstra  MORRA 
Karel Monfils  KIMSWERD 
Thom Dijkstra  BITGUM 
Melle Fopma  REDUZUM 
Jorn Lars van Beem  DRONRYP 
Rutger Torensma  OOSTERNIJKERK 
Jeroen Haarsma  MINNERTSGA 
Martijn Wiersma  KIMSWERD 
Gosse de Haan  WINSUM FR 
Arjen Schregardus  LIOESSENS 
Wesley v.d. Vaart  SINT JACOBIPAROCHIE 
Harold de Boer  JELLUM 
Ramon Raap  JUTRIJP 
Stan van den Berg  GROU 
Verry van der Meer  SINT JACOBIPAROCHIE 
Daniel Meesters  MARSUM 
Dietmer Kuperus  BOLSWARD 
Jesper Tolsma  REDUZUM 
Jens Rienk Jepkema  HUNS 
Jarno Viëtor  WINSUM FR 
Jarno Feenstra  EXMORRA 
Haye Tseard van der Hem  DRONRYP 
Redmer van Netten  GAASTMEER 
Klaas Westra  KIMSWERD 
Marco van Dijk  FERWERT 
Alwin Boschma  PIETERSBIERUM 
Jitze Floris  JOURE 
Wilke van der Meulen  STIENS 
Jelger van der Meulen  STIENS 
Jehannes Gerben Brinksma  REDUZUM 
Jelmer Torensma  OOSTERNIJKERK 
André de Vries  BITGUMMOLE 
Thomas Dijkstra  BERLTSUM 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers