contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie + herk.

Aanmeldlijst

Datum13-07-2019
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortVrije formatie
VerenigingVVV MENAEM
PlaatsMenaam
ScheidsrechterKoldijk, J.
Aantal deelnemers / parturen: 19
Naam Woonplaats
Bauke Folkerts  EASTERLITTENS 
Jelger van der Meulen  STIENS 
Jesse Kroondijk  SINT ANNAPAROCHIE 
Allard van Wigcheren  BERLTSUM 
Simon van der Vaart  SPANNUM 
Jeroen Haarsma  MINNERTSGA 
Dietmer Kuperus  BOLSWARD 
Harold de Boer  JELLUM 
Wilke van der Meulen  STIENS 
Stan van den Berg  GROU 
Jesper Tolsma  REDUZUM 
Karel Monfils  KIMSWERD 
Rein Breuker  LEEUWARDEN 
Rutger Kumbangsila  WJELSRYP 
Leon Wijning  SINT ANNAPAROCHIE 
Jurrit Osinga  INGELUM 
Steven Koster  TZUM 
Rick Minnesma  DRONRYP 
Thom Stellingwerf  GAAST 
Rutger Torensma  OOSTERNIJKERK 
Jelmer Miedema  GOUTUM 
Menno Johnson  KIMSWERD 
Stijn Vincken  SPANNUM 
Jan-Tymen Eisma  FRANEKER 
Gerwin Dijkstra  ANJUM 
Thomas Dijkstra  BERLTSUM 
Erik Minne Cats  MENAAM 
Jan Johannes van der Kamp  NIJLAND 
Rink Rudmer Sterk  BERLTSUM 
Jorrit Nanninga  DRONRYP 
Alwin Boschma  PIETERSBIERUM 
Marten Leijenaar  EXMORRA 
Johan Sipma  LIOESSENS 
Bert Veltman  HOMMERTS 
Yoram Elzinga  BOLSWARD 
Haye Tseard van der Hem  DRONRYP 
Mark Minnesma  DRONRYP 
Klaas Gerrit Meulenaar  BAARD 
Marten Jansen  SEXBIERUM 
Martijn Wiersma  KIMSWERD 
Jurjen Fokkema  HARLINGEN 
Germ Epema  ARUM 
Pieter Toren  HANTUM 
Jacob Klaas Dijkstra  MORRA 
Bauke Toren  HANTUM 
Aizo Veltman  HOMMERTS 
Jorn Lars van Beem  DRONRYP 
Jitze Floris  JOURE 
Christiaan Stremler  EXMORRA 
Hessel Postma  WINSUM FR 
Gosse de Haan  WINSUM FR 
Thom Dijkstra  BITGUM 
Wesley v.d. Vaart  SINT JACOBIPAROCHIE 
Johan Cnossen  GAUW 
Jarno Feenstra  EXMORRA 
Thom Oostenveld  GAAST 
Jelle Sieperda  WOMMELS 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers