contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie onbep

Aanmeldlijst

Datum07-07-2019
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingSET TROCH
PlaatsSpannum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 19
Naam Woonplaats
Jan Tijtsma  ANJUM 
Hielke Beijering  HIJUM 
Wiebe Dijkstra  ANJUM 
Jasper Jager  DRONRYP 
Lucas Postma  DRONRYP 
Wessel Hilverda  WINSUM FR 
Arne Tigchelaar  FRANEKER 
Justin van Dijk  ARUM 
Jan Hof  FRANEKER 
Redmer Zaagemans  WITMARSUM 
Jan Jelle Jongsma  DAMWALD 
Jan-Sjouke Weewer  BITGUMMOLE 
Harmen Schuitmaker  SLAPPETERP 
Jolt Vollema  PEINS 
Roeland van der Ploeg  FERWERT 
Gerrit Dijkstra  ANJUM 
Albert Feenstra  EXMORRA 
Auke-Geert Ybema  FERWOUDE 
Willem Jan Postma  BOLSWARD 
Michel Nesse  SIBRANDABUORREN 
Gerben de Boer  GAAST 
Gerard de Vries  BITGUM 
Habtamu Emke de Hoop  WOMMELS 
Wytze Wassenaar  WIER 
Wessel v.d. Woud  GOUTUM 
Sytse Koree  ANJUM 
Dirk-Henk Kuipers  ARUM 
Wierd Baarda  DRONRYP 
Marco de Groot  FRANEKER 
Roel Pieter de Jong  RIED 
Durk Ennema  SEXBIERUM 
Hyltje Bosma  MAKKUM FR 
Pieter van der Schoot  DRONRYP 
Klaas Jan Oosterbaan  SCHARNEGOUTUM 
Ignas Dijkstra  MANTGUM 
Douwe Lycklama à Nijeholt  IT HEIDENSKIP 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Hendrik Jan v.d. Velde  MAKKUM 
Stefan van der Meer  BAARD 
Joram Dijkstra  WAAKSENS 
Sjoerd Atze de Jong  WITMARSUM 
Frans Dooper  WITMARSUM 
Menno Galama  TJERKWERD 
Jan Sipke Tuinman  BERLTSUM 
Ruben Eijzenga  BERLTSUM 
Pieter Sijberen Scharringa  WJELSRYP 
Jacob Klaas Haitsma  WOMMELS 
Siebe Greidanus  WJELSRYP 
Doede Rients Okkema  EASTEREIN 
Sjoerd Teake Kooistra  BOLSWARD 
Sybren Poelsma  DRONRYP 
Jurjen Miedema  HILAARD 
Raymon Cuperus  HILAARD 
Gabe Sytema  DEINUM 
Jelmer v.d. Meer  TZUMMARUM 
Jelle Pieter van de Walt  TZUMMARUM 
Nick Leistra  TZUMMARUM 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers