contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum07-07-2018
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingMEIINOAR IEN
PlaatsLollum-Waaxens
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 57
Naam Woonplaats
Luka van der Weg  WOMMELS 
Jelmer Miedema  GOUTUM 
Justin de Vries  HALLUM 
Jurrit Osinga  INGELUM 
Alwin Boschma  PIETERSBIERUM 
Yoram Elzinga  BOLSWARD 
Steven Koster  TZUM 
Rutger Torensma  OOSTERNIJKERK 
Mark Minnesma  DRONRYP 
Thomas Dijkstra  BERLTSUM 
Justin Krottje  DRONRYP 
Jesse Kroondijk  SINT ANNAPAROCHIE 
Christiaan Stremler  EXMORRA 
Haye Tseard van der Hem  DRONRYP 
Marten Jansen  SEXBIERUM 
Jehannes Gerben Brinksma  REDUZUM 
Allard Dijkstra  LEEUWARDEN 
Bert Veltman  HOMMERTS 
   
Jelle Sieperda  WOMMELS 
Jelmer Kuiken  FRANEKER 
Jorn Lars van Beem  DRONRYP 
Redmer Cnossen  BOLSWARD 
Jari Visser  WITMARSUM 
Klaas Jan Oosterbaan  SCHARNEGOUTUM 
Jitze Floris  JOURE 
Hedser Mud  WERGEA 
Jurjen Fokkema  HARLINGEN 
Harold de Boer  JELLUM 
Ignas Dijkstra  MANTGUM 
Wessel Schraa  WOMMELS 
Jente Schraa  WOMMELS 
Dennis Reekers  LEEUWARDEN 
Jorrit Tolsma  ARUM 
Bauke Folkerts  EASTERLITTENS 
Jacob Klaas Dijkstra  MORRA 
Werner Veenstra  GROU 
Thom Stellingwerf  GAAST 
Melle Fopma  REDUZUM 
Thom Oostenveld  GAAST 
Verry van der Meer  SINT JACOBIPAROCHIE 
Xander Nauta  MAKKUM 
Martijn Wiersma  KIMSWERD 
Geert Reitsma  BAARD 
Germ van Popta  LOLLUM 
Klaas Westra  KIMSWERD 
Jurjen Miedema  HILAARD 
Jeroen de Boer  SPANNUM 
Ingmar Wijma  MAKKUM FR 
Germ Epema  ARUM 
Anco Vroom  BRITSUM 
Pascal Poelstra  WINSUM FR 
Simon van der Vaart  SPANNUM 
Sietze Bouma  LOLLUM 
Gerrit Hendriks  LOLLUM 
Arjen Schregardus  LIOESSENS 
Jelke Greidanus  WINSUM FR 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers