contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten + herk

Aanmeldlijst

Datum06-05-2018
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingJACOB KLAVER
PlaatsMantgum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 88
Naam Woonplaats
Alwin Boschma  PIETERSBIERUM 
Jelle Cnossen  BOLSWARD 
Wessel v.d. Woud  GOUTUM 
Bauke Folkerts  EASTERLITTENS 
Jesper Tolsma  REDUZUM 
Redmer Zaagemans  WITMARSUM 
Marten Jansen  SEXBIERUM 
Melle Fopma  REDUZUM 
Jacob Klaas Dijkstra  MORRA 
Gerrit Dijkstra  ANJUM 
Geert Reitsma  BAARD 
Jasper Jager  DRONRYP 
Redmer Cnossen  BOLSWARD 
Justin Krottje  DRONRYP 
Gerwin Dijkstra  ANJUM 
Sytse Koree  ANJUM 
Mark Polstra  MENAAM 
Wessel Hilverda  WINSUM FR 
Erik Minne Cats  MENAAM 
Dietmer Kuperus  EDE 
Klaas Jan Oosterbaan  SCHARNEGOUTUM 
Jitze Floris  JOURE 
Germ Epema  ARUM 
Mark Minnesma  DRONRYP 
Rutger Torensma  OOSTERNIJKERK 
Jari Visser  WITMARSUM 
Yoram Elzinga  BOLSWARD 
Jesse Kroondijk  SINT ANNAPAROCHIE 
Stan van den Berg  GROU 
Jelmer Kuiken  FRANEKER 
Jeroen Haarsma  MINNERTSGA 
Lucas Postma  DRONRYP 
Wybe Kor Pijnacker  FERWERT 
Geart Pijnacker  FERWERT 
Justin de Vries  HALLUM 
Pieter Jan Leijenaar  EXMORRA 
Ignas Dijkstra  MANTGUM 
Dirk-Henk Kuipers  ARUM 
Harold de Boer  JELLUM 
Rene van der Walt  SEXBIERUM 
Hidde Poelstra  MINNERTSGA 
Aizo Veltman  HOMMERTS 
Bert Veltman  HOMMERTS 
Thom Stellingwerf  GAAST 
Roan Hooghiemster  WIJNALDUM 
Arjen Schregardus  LIOESSENS 
Jelmer Miedema  GOUTUM 
Geert Siegersma  MINNERTSGA 
Luka van der Weg  WOMMELS 
Jorn Lars van Beem  DRONRYP 
Allard Dijkstra  LEEUWARDEN 
Hedser Mud  WERGEA 
Haye Tseard van der Hem  DRONRYP 
Jelger de Boer  HOMMERTS 
Jurrit Osinga  INGELUM 
Gosse de Haan  WINSUM FR 
Thomas Dijkstra  BERLTSUM 
Youri de Groot  MENAAM 
Pascal Poelstra  WINSUM FR 
Ingmar Wijma  MAKKUM FR 
Klaas Westra  KIMSWERD 
Hessel Postma  WINSUM FR 
Gerrit Hendriks  LOLLUM 
Xander Nauta  MAKKUM 
Anco Vroom  BRITSUM 
Thom Oostenveld  GAAST 
Redmer van Netten  GAASTMEER 
Karel Monfils  KIMSWERD 
Jurjen Fokkema  HARLINGEN 
Wilke van der Meulen  STIENS 
Jelger van der Meulen  STIENS 
Simon van der Vaart  SPANNUM 
Klaas Gerrit Meulenaar  BAARD 
Christiaan Stremler  EXMORRA 
Verry van der Meer  SINT JACOBIPAROCHIE 
   
Germ van Popta  LOLLUM 
Jurre Broekstra  TZUMMARUM 
Gerben Jelke Gerbrandy  WARNS 
Jehannes Gerben Brinksma  REDUZUM 
Hidzer Bogaard  BOLSWARD 
Harm van der Ploeg  RIED 
Gjalt Sjirk de Groot  MANTGUM 
Pieter Toren  HANTUM 
Bauke Toren  HANTUM 
Wessel Schraa  WOMMELS 
Andele Veltman  EE 
Jelmer Dijkstra  EXMORRA 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers