contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum05-06-2016
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingONDERLING GENOEGEN
PlaatsHuizum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 67
Naam Woonplaats
Wieberen Bruinsma  MINNERTSGA 
Arjan Oevering  HARLINGEN 
Mark Polstra  MENAAM 
Sytse Koree  ANJUM 
Gerrit Dijkstra  ANJUM 
   
Foeke Jan Raap  RAERD 
Siard Bloemsma  FRANEKER 
Dirk-Henk Kuipers  ARUM 
Youri de Groot  MENAAM 
Michiel Anema  ACHLUM 
Stefan van der Meer  BAARD 
Thomas Miedema  GROU 
René de Haan  FRANEKER 
   
Jan Sijtsma  WOMMELS 
   
Gerard de Vries  BITGUM 
Lucas Postma  DRONRYP 
Willem van Abbema  SCHETTENS 
Yannick Hielkema  BITGUM 
Hessel de Ree  REDUZUM 
Hein Joostema  BERLTSUM 
Wytse Yntema  WOMMELS 
Douwe Lycklama à Nijeholt  IT HEIDENSKIP 
   
Remco Anema  BERLTSUM 
Wesley Vriesema  MINNERTSGA 
Markus Heeringa  REDUZUM 
Geert Siegersma  MINNERTSGA 
Jeroen de Boer  SPANNUM 
Jasper de Boer  SPANNUM 
   
Albert Feenstra  EXMORRA 
Pier Koopmans  WEIDUM 
Æbe Haima  WEIDUM 
Jarno Hoonstra  LEEUWARDEN 
Evert Auke Hiemstra  MENAAM 
Redmer Zaagemans  WITMARSUM 
   
Timen van Gelderen  GAUW 
   
Klaas Jan Oosterbaan  SCHARNEGOUTUM 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Jorrit Tolsma  ARUM 
   
Idsert Wijnja  WOMMELS 
Jurjen Miedema  HILAARD 
Redmer Wijnstra  GOUTUM 
Jelmer de Vries  BITGUMMOLE 
Bouke Andries Boersma  REDUZUM 
Dennis Reekers  LEEUWARDEN 
Wessel Schraa  WOMMELS 
Werner Veenstra  GROU 
Hessel de Groot  SCHARNEGOUTUM 
Gjalt Sjirk de Groot  MANTGUM 
Libbe Mud  WERGEA 
Hedser Mud  WERGEA 
Ignas Dijkstra  MANTGUM 
Chris de Groot  KOARNJUM 
Wessel v.d. Woud  GOUTUM 
Douwe Sieswerda  HARLINGEN 
Hidde Poelstra  MINNERTSGA 
Redmer Huitema  JUTRIJP 
   
Jan Harmen Folkerts  LOLLUM 
Jort Norder  FRANEKER 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers