contact zoeken wedstrijden

Federatie Jongens Meisjes Door elkaar loten A klasse Meisjes del.

16 augustus 2013 13:00
Easterein
Categorie Jongens Meisjes
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging EASTEREIN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris R. Jelsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Freed 16 augustus wie der in grutte Federaasjepartij yn Easterein.
Der dienen mar leafst 138 jeugdkeatsers en -keatsters mei yn 7 klassen.
De frijwilligers hienen de fjilden prachtich lein en om 13.00 oer koenen de bern daliks los!

Stiper fan dizze partij wie:


Utslach:
1e priis: Remon Tie Bouma, Easterein, Jan Teade Nauta, Drylts en Rijkel Dotinga,Drylts
2e priis: Bote Jellema, Easterein, Janieke Dijkstra, Easterein en Sanne Rixt Jorritsma, Easterein

1e priis ferl. Jouke Dotinga, Gau, Menno Sweering, Folsgeare en Dewy de Jong, Goaiïngea
2e priis ferl. Marco Lobregt, Harns, Jacob Sijbesma, Dronryp en Geke Posthuma, Folsgeare

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers