contact zoeken wedstrijden

Federatie Pupillen Door elkaar loten Pupillen jongen

30 juni 2013 10:00
Wolsum
Categorie Pupillen
Soort Door elkaar loten
Vereniging
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op snein 30 juni keatsten de welpen en pupillen Dizze partij waard sponsore troch Sprinter Electro ut Blauhús De opkomst wie goed, it waar super en we hiene fanatieke keatsers.
De pupillen hiene dit kear in jonges en in famkesstriid.
By de famkes stiene 5 partoer op de list en sy koene poulekeatse. Der waard leuk keatst en der wiene ek in pear spannende partijen bij fan 5-5
Nei 4 partijen wiene Ima Algra en Fardau de Jong de winners, sy wounen alle partijen.
2e mei 24 earsten wiene Janna Kroon en Robin de Leeuw.

Pupillenfamkes/ partoer poulekeatsen
1. Ima Algra Itens en Fardau de Jong Blauhus
2. Robin de Leeuw Skearnegoutum en Janna Kroon Wolsum

By de pupillenjonges stean ek 8 partoer op de list. Nei in pear spannende partijen giet de finale fan de ferliezers tusken Germ Jan Dotinga/ Bartle Postma en Erik Wijnja/Bouwe Overwijk. Yn in gelyk opgeande striid winne Erik en Bouwe mei 4-5 2-6.
Yn ‘e finale stean Klaas Jan Oosterbaan en Koos van der Zee tsjin Aizo Veltman en Bouwe Overwijk, in partij wer se grutte keatsen meitsje en poerbest opslachwurk sjen litte. Klaas Jan en Koos rinne út nei 5-3 mar op 6-6 witte Aiso en Bouwe toch nog in earst te krijen en it wurd sels 5-5. Dan wurd it nei 3 sitballen fan Klaas Jan 5-5 6-2 en eindigt de partij mei in foarslach.

Pupillenjonges (8 part.)
Winnersronde:
1. Klaas Jan Oosterbaan Skearnegoutum en Koos van der Zee Wolsum
2. Aise Veltman Hommerts en Bouwe Overwijk Westhem
Ferliezersronde:
1. Eric Wijnja Drylst en Jelke Bootsma Blauhús
2. Germ Jan Dotinga Sibrandabuorren en Bartle Postma Rien


Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers