contact zoeken wedstrijden

Schoolmeisjes Afdeling

19 augustus 2012 10:00
Mantgum
Categorie Schoolmeisjes
Soort Afdeling
Vereniging JACOB KLAVER
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris L. van der Ende
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Utslach:
1e priis Wommels mei Hedwich de Boer, Martzum Deinum en Sjanet Wijnia
2e priis Peins mei Leentsje Bootsma, Iris Boersma en Hiske Zeinstra
3e priis Goëngea mei Sanne Hijlkema en Andrea Kroes
4e priis wytmarsum mei Sjoukje Stuiver en Anneke Smid

In waarm sportfjild mei temperatueren dy’t oproenen ta 32°C.
Ta ferkuoling amers mei wetter rûnom it sportfjild. In protte drinke, genôch karmasters fan eigen feriening oanfuld troch âlden fan keatsende skoalfamkes.
Gjin wanklank, in gemoedlike keatserij ûnder lieding fan Th. Kuipers en O. Anema
13 partoeren. Op de fjouwer Wytmarsum tsjin Peins
It waard in iensidige partij mei 5-0 en 6-0 winst foar Peins
De oare heale finale gong tusken Wommels en Goëngea
Goëngea moast it mei harren twaaën opnimme tsjin Wommels
Hja koenen it nei 2 winst partijen net risse en ferlearen mei 5 om ’e 2
De finale gie dus tusken Wommels en Peins.
Krekt as alle oare ôfdielings wedstriden skoalfamkes gong ek no de winst nei de Wommelser famkes.
Hja binne dit jier oppermachtich yn harren klasse. Nettsjinsteande waard it in moaie partij weryn ek de famkes fan Peins sterk keatswurk sjen lieten, it waard 5-2 en 6-6

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers