contact zoeken wedstrijden

Schooljeugd Door elkaar loten

15 juli 2011 16:00
Wolsum
Categorie Schooljeugd
Soort Door elkaar loten
Vereniging
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris

Wedstrijdverslag

Prachtig keatswaer op 15 juli yn Wolsum, wer de keatsers fan de federaasje Snits te gast wienen. Der waard yn 2 poules mei elk 4 partoer keatst. De winners fan de poule spilen nog een finale en de 2e fan de poule spilen om de 3e en 4e priis.

Utslag:
1e prijs: Rijkel Dotinga en Jelmerde Boer Drylst
2e prijs: Lex Potma Hommerts en Wieger Hazenberg Abbegea
3e prijs: Fabian Noordhuis Bolsert en Germ Wijnia IJlst
4e prijs: Bote Jellema Easterein en Jimte Bootsma Blauwhus

Foto: Alle winners skoaljonges/-famkes en jonges/famkes.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers