contact zoeken wedstrijden

Alle categorieën Door elkaar loten dames AB Garage Vietor partij

14 augustus 2010 12:00
Itens
Categorie Alle categorieën
Soort Door elkaar loten
Vereniging ITENS e.o.
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Yn Itens is foar de 20ste (!) kear de Garaazje Vietor partij keatst. TDit is in t.i.l parrtij foar froulju A & B klasse.
Garaazje Vietor hat dizze partij foar de 20ste kear stipe en betocht dit sels troch alle dielnimmers in leuke attinsje te jaan (in handdoek mei in borduurde tillegraaf derop). De dielnimmers wiene hjir tige mei ynnommen.
Der stiene 8 partoer op de list, sadat der mei in ferliesersronde keatst wurde koe.
Yn de winnersronde giene de krânsen nei Susan Altenburg en AFke van der Berg. De twadde priis wie foar Wietske Cnossen en Jetske Sieperda.
Bij de ferliesersronde wie de earste priis foar Elisabeth Flapper en Amarins Wiersma. Esther Hoitenga en Petra Jellema-Dijkstra giene mei de twadde priis werom.

Op de foto steane behalve de winners fan de Vietorpartij ek de winners fan de WSJ partij (dy't tagelyk halden waard) ek de stipers op de foto.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers