contact zoeken wedstrijden

Pupillenmeisjes Door elkaar loten B met verliezer

13 juni 2009 10:00
Burgum
Categorie | Pupillenmeisjes A/B
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV BERGUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris J. Ritsma-v.d. Leest
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Burgum pupillen B famkes Kingmapartij

Foar Wâldrock op foel de earste slach op it keatsfjild fan Burgum. Pas ûnder de twadde omloop kamen de rauwe klanken op it keatsfjild. Der wie goed lotte, want in protte partijen duorren lang en skeelden net folle earsten. Toen de bêste keatsters yn de tredde en fjirde omloop hun lege opslachballen en boppeslaggen sjen lieten, wie Wâldrock noch mei it foarprogramma dwaande. By de pupillen B wie de leading-band Jeanette Jansma, Dronryp en Froukje Sinnema, Arum.

B klasse 13 partoer
1 priis: Jeanette Jansma, Dronryp en Froukje Sinnema, Arum.
2 priis: Rixt Marije Heerschop, Tjalhuizum en Sigrid Bokma, Leeuwarden.
3 priis: Mintje Meintema, Dronryp en Erika Kramer, Arum.
4 priis: Fenna Kramer, Winsum en Afke Rijpma, Wolsum.
1 priis ferliezers ronde: Anne Monfils, Kimswerd en Marleen Hiemstra, St. Annaparochie.
2 priis ferliezers ronde: Lisanne Folkertsma, Folsgare en Hedwich de Boer, Wommels.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers