contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse

17 augustus 2008 10:00
Mantgum
Categorie Welpenmeisjes
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging JACOB KLAVER
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris L. van der Ende
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Welpenfamkes A, troch inoar lotsjen, fjouwer partoer.
De earste priiswinners hienen yn it poeltsje de earste kear wûn mei 5-5 en 6-5 en twadde pot ha se ferlern mei 5-5 en 6-2, de lêste wûnen se wer mei 5-0 en 6-4. De twadde priis winners ferlearen earst twa kear, 5-5 en 6-4 dernei 5-4 en 6-0. De lêste kear wûnen sy mei 5-2 en 6-4. Mei 16 earsten foar wisten sy dochs de twadde priis te pakken.
1e priis: Sandra Hofstra, Wjelsryp en Froukje Sinnema, Arum
2e priis: Sjanet Wijnia, Wommels en Mintje Meintema, Dronrijp

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers