contact zoeken wedstrijden

Junioren Jong Feinte

24 juli 2019 10:00
Easterein
Categorie Junioren
Soort Jong Feinte
Vereniging EASTEREIN
Scheidsrechter Bergsma J.
Hiemstra, S.
Wedstrijdsecretaris R. Jelsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op 24 july sille we yn Easterein foar de 15e kear de Jong-Feintepartij organisearre. In jubileum edysje! Dat dit sa stadichoan in "klassieker" oan it wurden is, sil wol bekind wêze. Op dizze ôfdielingswedstriid foar de junioaren sjoche we altyd prachtige partijen. Der kinne meardere partoeren meidwaan en ek keatsers út in jongere kategorie meie oantrede, in moaie opstap nei de Freule. We hoopje wer in protte taskôgers te sjen.

Dizze wedstriid wurdt mooglik makke troch ús stipers en in protte frijwilligers. Haadstiper fan dizze partij is Grafische Groep van der Eems (https://www.vandereems.nl/).

De lotting is moandei 22 july om 20.00 oere yn de kantine fan de Skoalleseize yn Easterein. Eltsenien mei hjirby oanwêzich wêze.

We sjogge jim graach op 24 july yn Easterein fanôf 10.00 oere om der wer in hiele moaie dei fan te meitsjen mei syn allen.1e prijs: Partuur 27
Giancarlo Teitsma HIJUM
Hielke Beijering HIJUM
Laas Pieter van Straten FEINSUM

2e prijs: Partuur 24
Sipco Greidanus WINSUM FR
Wessel Hilverda WINSUM FR
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR

3e prijs: Partuur 10
René de Haan FRANEKER
Djurre Seerden FRANEKER
Marco de Groot FRANEKER

3e prijs: Partuur 15
Siebe Feenstra MORRA
Riemer Hoekstra EE
Auke Boomsma MORRA

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers