contact zoeken wedstrijden

Jong Feinte Junioren Afdeling

25 juli 2018 10:00
Easterein
Categorie Junioren
Soort Afdeling
Vereniging EASTEREIN
Scheidsrechter Sieperda, J.
Joustra, W.A.
Wedstrijdsecretaris M. Dijkstra-van der Meulen
U kunt zich aanmelden tot 23 juli 2018 19:00

Inleiding

25 july sille we yn Easterein de 14e edysje fan de Jong-Feintepartij organisearre. Dat dit sa stadich oan in "klassieker" oan it wurden is, sil wol bekind wêze. Op dizze ôfdielingswedstriid foar de junioaren sjoche we altyd prachtige partijen. Der kinne meardere partoeren meidwaan en ek keatsers út jongere kategorie meie oantrede, moaie opstap nei de Freule. We hoopje wer in protte taskôgers te sjen.
Dizze wedstriid wurdt mooglik makke troch ús stipers en in protte frijwilligers.
Stiper fan dizze partij is Grafische Groep van der Eems.


De lotting is moandei 23 july om 20.00 oere yn de kantine fan de Skoalleseize yn Easterein. Eltsenien mei hijr by oanwêzich wêze.

We sjogge jim op de 25e july yn Easterein fanôf 10.00 oere om der wer in hiele moaie dei fan te meitsjen mei syn allen.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers