contact zoeken wedstrijden

Pupillenmeisjes Door elkaar loten del + herk.

25 juli 2015 10:00
IJlst
Categorie | Pupillenmeisjes A/B
Soort Door elkaar loten
Vereniging NIJE MOED
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris T. Bakker
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Partoer Larissa Smink en Amber Reijnhoudt winne yn Drylts.

Mei yn njoggen partoer op ‘e list yn Drylts keatsen de pupillen famkes. Yn de heale finale wie it partoer fan Judith Zuidema en Marrit Meijer mei 2 -5 4 – 6 krekt efkes minder dan it partoer fan Marije Bodde en Sigrid Post. Wat hjir troch yn de finale kwam. Hjir stie al it partoer fan Larissa Smink en Amber Reijnhoudt wat hjir troch yn steand nûmer kommen wie. Hja moasten yn de earste omloop al yn finale keatsen tsjin Nienke Zijlstra en Jessie Rekker. Dy partij soene ze winne op 5 – 5 6 – 6. De finale wie ek spannend mar op op 5 – 4 wie it Larissa wa it ferskil makke, trije zitballen en in boppeslach en ze makke de partij ut. Prima bij stien troch Amber Reijnhoudt wa har plakje mear dan skjin makke. Yn de herkansing finale wie it partoer fan Nienke Zijlstra en Jessie Rekker mei 5 – 2 6 – 6 te sterk foar Sanne van Vilsteren en Anke Wassenaar.
Utslach.
1e Larissa Smink (Makkum) en Amber Reijnhoudt (Easterein)
2e Marije Bodde (Grou) en Sigrid Post (Sexbierum)
3e Judith Zuidema (Sexbierum) en Marrit Meijer (Wommels)

Herkansingsronde.
1e Nienke Zijlstra (Berltsum) en Jessie Rekker (Bolsert)
2e Sanne van Vilsteren (Raerd) en Anke Wassenaar (Minnertsgea)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers