contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten B

4 juli 2015 09:00
Easterein
Categorie Meisjes
Soort Door elkaar loten
Vereniging EASTEREIN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris R. Jelsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In oere earder begûn yn Easterein yn ferbân mei de te ferwachte waarmte. Oant 12 oere wie it noch prima te dwaan, dêrnei kaam de sinne der troch en foel de wyn fuort. Sa waard it behoarlik smûk op it fjild. Hjirtroch duorren de omlopen wat langer troch mear drinkpauzes. Mar desûndanks waard der spannend en dreech keatst.

In 3e priis wie der foar Lotte Delgrosse (Marsum), Anne-Rixt Cnossen (Boalsert) en Anneke Smid (Makkum), sy ferlearen de heale finale mei 3-5 6-6 fan de lettere krânswinners.

De finale gie lyk op, úteinlik wûnen Jiska Herrema (Menaam), Annet de Haan (St. Annaparochie) en Mintje Meintema (Dronryp) mei de sifers 5-4 6-4 fan Dieuwke Roelfsema (Jirnsum), Selma v/d Molen (Wytmarsum) en Rixt Sinnema (Wergea).
Foar 15 oere koene we de prizen útrikke en koe elts in frisse douche nimme. Mei tank oan stiper Couperus Hydrauliek út Easterein én alle karmasters/frijwilligers/âlders ha we wer in moaie keatsdei hân yn Easterein!

1e priis
Jiska Herrema, Menaam
Annet de Haan, St. Annaparochie
Mintje Meintema, Dronryp

2e priis
Dieuwke Roelfsema, Jirnsum
Selma v/d Molen, Wytmarsum
Rixt Sinnema, Wergea

3e priis
Lotte Delgrosse, Marsum
Anne-Rixt Cnossen, Boalsert
Anneke Smid, Makkum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers