contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten + Herk.

31 mei 2015 11:00
Easterein
Categorie Welpenmeisjes
Soort Door elkaar loten
Vereniging EASTEREIN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris R. Jelsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Hjoed de welpenfamkes yn Easterein te keatsen. Under drege waarsonstannigheden mei in tige hurde wyn en sa no en dan rein wie it swier keatsen. Mar se ha sich der super troch hinne slein!

De famkes binne oanelkoar weage; in protte lange partijen yn alle omlopen.

Yn de herkansingsronde wie de 1e priis foar Eline van Dijkhuizen en Marsha Broersma, sy wûnen de finale mei 5-0 6-4 fan Noa Elzinga en Annarens v/d Hem.

Yn de winnersronde wie der in 3e priis foar Femke Folkerts en Ilse Marije van Beem; sy ferlearen yn de heale finale fan de 2e priiswinners.

De finale wie tige spannend! Troch de steeds hurdere wyn waard mei name it opslaan dreech. Nei in drege striid wiene de úteinlike winners Elske van Straten en Janna Posthumus. Sy wûnen mei 5-5 6-2 fan Judith Cuperus en Nadya Rinske Moufakkir.

Alle priiswinners fan herte lokwinske!

Mei tank oan ús haadstiper Couperus Hydrauliek, dy't dizze keatsdei mei mooglik makke hat!

1e priis
Élske van Straten, Feinsum
Janna Posthumus, Jirnsum

2e priis
Judith Cuperus, Nijlân
Nadya Rinske Moafakkir, Reduzum

3e priis
Femke Folkerts, Boalsert
Ilse Marije van Beem, Dronryp


1e priis herkansing
Eline van Dijkhuizen, Nijlân
Marsha Broersma, Stiens

2e priis herkansing
Noa Elzinga, Boalsert
Annarens v/d Hem, Dronryp

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers