contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule

23 mei 2015 11:00
Goenga
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging DE LEGE GEAEN
Scheidsrechter Bergsma J.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

A-klas
1. Pieter Jan Leijenaar (Eksmoarre) en Lucas Postma (Dronryp)
2. Dirk-Henk Kuipers (Arum) en Hidde Poelstra (Minnertsgea)

De 6 A-klaspartoeren spilen allegearre trije kear tsjin in oar partoer. Doe bliek dat der trije partoeren wienen dy't trije kear wûn hienen. Youri de Groot (Menaam) en Aäron Palma (Birgum) hienen lykwols mear tsjinearsten en foelen dêrtroch bûten de prizen. Yn de finale keatsten Pieter Jan Leijenaar en Lucas Postma in prima partij tsjin Dirk-Henk Kuipers en Hidde Poelstra. Se wûnen fertsjinne op 5-1 6-2:

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers