contact zoeken wedstrijden

Federatie Pupillen Door elkaar loten Pupillen jongen

15 juni 2014 10:00
Wolsum
Categorie Pupillen
Soort Door elkaar loten
Vereniging
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Welpen en Pupillen fan de federaasje Snits “te gast” yn Wolsum op 15 juni 2014

Dizze party waard sponsore troch v.d. Wiel ut Drachten. mei mooi keatswaar stiene, en der waard sportief keast.
Mei by de welpen 9 en by de pupillen 10 keatsers op de list. Troch dit geringe oantal is der 3x lotte. Nei 3 rundes wie it optellen en wie der in 1e en 2e priis foar de A en B keatser. By de welpen wiene it Haye Hylkema/Reahus en Marrit de Jong/Blauhus die al hun partijen wûnen en sa mei de krans nei hús koene.

By de pupillen wie it ek spannend want Hieke Bootsma/Tirns en Mark Jaarsma/ Hommerts hiene ek al hun partijen wunt.Hieke hie derbij 1 tsjinearst en Mark 4. bij de B-keatsers hie Maureen Noordhuis mei 14 punten de heagste score.
Spannend wie it om de 2e priis Laura Dozeman en Gerben Gerbrandy hiene beide 12 punten, Gerben hie 19 tsjinearsten en Laura 16 tsjinearsten en dermei de 2e priis.

Útslagen Pupillen
1e priis
HiekeBootsma Tirns/Maureen Noordhuis Bolsward
2e priis
Mark Jaarsma Hommerts / Laura Dozeman Hommerts

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers