contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten A klasse A (poule)

6 juli 2014 11:00
Weidum
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging NIJE KRIICH
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Koart ferslach fan it skoaljongeskeatsen 6 july 2014 yn Weidum

In folle list fan 8 partoeren yn de A-klasse en 25 partoeren yn de B-klasse soarge foar in ôfmetten fol fjild yn Weidum. Ien fjild mei 6 perken en ien fjild mei fiif perken.
Om 10 oere setten wy útein mei de B-klasse. De B-klasse keatse mei in winners- en ferliezersronde en de A-klasse keatste yn 2 poules. Om healwei fifen wie de A-klasse útkeatst en om fiif oere koenen de prizen yn de B-klasse útrikt wurde.

Útslaggen :

A-klasse
1e priis: Wessel van Wier (Peins) & Jasper Jager (Dronryp)
2e priis: Wessel Hilverda (Winsum) & Jolt Norder (Franeker)
3e priis: Jelle Cnossen (Bolsward) & Mark Polstra (Menaam)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers