contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie onbep - vanaf partuur 11 op de ranking - deze kaatsers komen niet in aanmerking voor Marssum

10 september 2017 10:00
Mantgum
Categorie Heren 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging JACOB KLAVER
Scheidsrechter Bergsma J.
Wedstrijdsecretaris L. van der Ende
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Snein 10 septimber, 10.00 oere de 67e Lytse PC yn Mantgum

Foar it earst op snein, wy hoopje en ferwachtsje dat it oantal partoeren dan tanimme sil!

De Lytse PC, in tradysje, in keatsklassieker, in keatswedstriid frije formaasje 1e klas manlju ûnbeheind

In dei mei ferskate hichtepunten, sa as:
- in prachtige keatserij
- in lotterij mei moaie prizen
- in prizepot fan € 1500,- euro
- in oersjoch fan winners fan 66 jier Lytse PC
- de útferkiezing fan trouste supporter fan 1e klasse keatspartijen
- op nivo ôfskie nimmende keatsers wurde yn it sinsje set
- in moai feest mei live muzyk fan Sytse Haima yn de Wjukken ta ôfsluting

It bestjoer fan K.F. Jacob Klaver noeget eltsenien út om dizze dei op it sportfjild fan Mantgum te kommen. It keatsen begjint om 10 oere, de muzyk spilet fanôf 16.00 oere

Allegeare dus snein 10 septimber nei it sportfjild en de Wjukken, de tagong is fergees!1e prijs: Partuur 10
Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Haye Jan Nicolay BRITSUM

2e prijs: Partuur 18
Marten Feenstra VROUWENPAROCHIE
Auke Boomsma MORRA
Djurre Seerden FRANEKER

3e prijs: Partuur 6
Elgar Boersma STIENS
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Willem Heeringa TZUMMARUM

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers