contact zoeken wedstrijden

Jong Feinte Junioren Afdeling

25 juli 2018 10:00
Easterein
Categorie Junioren
Soort Afdeling
Vereniging EASTEREIN
Scheidsrechter Sieperda, J.
Joustra, W.A.
Wedstrijdsecretaris M. Dijkstra-van der Meulen

Wedstrijdverslag

25 july sille we yn Easterein de 14e edysje fan de Jong-Feintepartij organisearre. Dat dit sa stadich oan in "klassieker" oan it wurden is, sil wol bekind wêze. Op dizze ôfdielingswedstriid foar de junioaren sjoche we altyd prachtige partijen. Der kinne meardere partoeren meidwaan en ek keatsers út jongere kategorie meie oantrede, moaie opstap nei de Freule. We hoopje wer in protte taskôgers te sjen.
Dizze wedstriid wurdt mooglik makke troch ús stipers en in protte frijwilligers.
Stiper fan dizze partij is Grafische Groep van der Eems.


De lotting is moandei 23 july om 20.00 oere yn de kantine fan de Skoalleseize yn Easterein. Eltsenien mei hijr by oanwêzich wêze.

We sjogge jim op de 25e july yn Easterein fanôf 10.00 oere om der wer in hiele moaie dei fan te meitsjen mei syn allen.1e prijs: Partuur 20
André van Dellen BERLTSUM
Patrick Nauta BERLTSUM
Patrick van Dellen BERLTSUM

2e prijs: Partuur 22
Hielke Beijering HIJUM
Giancarlo Teitsma HIJUM
Laas Pieter van Straten FEINSUM

3e prijs: Partuur 4
Bote Jellema EASTEREIN
Doede Rients Okkema EASTEREIN
Rémon Tie Bouma EASTEREIN

3e prijs: Partuur 10
Sipco Greidanus WINSUM FR
Wessel Hilverda WINSUM FR
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers