Masterplan arbitrage

Actieplan Doelstelling: • het onheuse gedrag op en rond de velden wordt aangepakt; • het imago van de scheidsrechter wordt verbeterd; • in 2014 wordt minimaal 90% van de wedstrijden binnen de KNKB geleid door een daarvoor gekwalificeerde scheidsrechter; • binnen de verenigingen wordt de aandacht voor arbitrage en waarden en normen vergroot. Om deze doelstellingen te realiseren zullen de hieronder genoemde activiteiten moeten worden ondernomen. Hierbij is het tevens van belang om de juiste prioritering en volgorde van onderwerpen aan te houden. In het masterplan arbitrage zijn 5 speerpunten genoemd: 1. Verbetering klimaat/imago 2. Werving 3. Behoud en doorstroom 4. Kwaliteit/kaderontwikkeling 5. Organisatie (van arbitrage) Projectorganisatie. Een eerste belangrijke activiteit zal er uit moeten bestaan om een (tijdelijke) projectorganisatie in te richten overeenkomstig de indeling van de 5 speerpunten. Hiervoor zullen 4 of 5 werkgroepen worden samengesteld die worden aangestuurd door de werkgroep Arbitrage die een heliview functie dient te hebben over de activiteiten van de diverse werkgroepen en samenhang en overlap zal moeten bewaken. Bij de samenstelling van de werkgroepen zal nadrukkelijk gezocht moeten worden naar deelnemers die affiniteit met het onderwerp hebben en anderzijds in staat zijn om buiten de gebaande paden te treden. Vanuit NOC*NSF is geadviseerd om een bepaalde volgorde te hanteren bij het oppakken van de 5 speerpunten. Ook binnen de speerpunten is het gewenst om de juiste volgorde te hanteren. Allereerst is het van belang om te werken aan verbetering van klimaat en imago. Het moet immers voor aspirant scheidsrechters aantrekkelijk zijn om kaatsscheidsrechter te worden. Gelijktijdig zal gewerkt moeten worden de ontwikkeling van een opleiding- en kwalificatiestructuur voor de arbiters binnen het kaatsen. Beginnend scheidsrechters moeten een duidelijk beeld hebben van de gevraagde competenties. Tevens moet duidelijk zijn welke opleidingen beschikbaar zijn. Eveneens van groot belang is dat scheidsrechters goed begeleid worden. Pas als aan deze 2 randvoorwaarden is voldaan kan het onderdeel werving en selectie worden opgepakt. Gelijktijdig zal aandacht besteed moeten worden aan de speerpunten behoud en doorstroom en de organisatie van de arbitrage. In concrete activiteiten ziet dat er als volgt uit. 1. Verbetering klimaat / imago. • Ontwikkel meetinstrumenten en verricht een nulmeting m.b.t. onheus gedrag en de tevredenheid van scheidsrechters over klimaat/imago. Inmiddels is al gestart met het ontwikkelen van een tevredenheidonderzoek. • Ontwerp een gedragscode m.b.t. het gedrag van en gedrag ten opzichte van de scheidsrechter en de toepassing van de spelregels bij onheus gedrag. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van reeds bij andere sportbonden opgedane ervaringen. • Ontwerp en implementeer een campagne gericht op de vereniging ter verbetering van het gedrag ten opzichte van de scheidsrechter op en rond de velden. • Organiseer het met regelmaat brengen van positief nieuws over arbitrage en stimuleer de positieve aandacht voor arbitrage en de rol van de arbiter waar de sport in de media in beeld komt. Ook de arbitrage binnen het kaatsen heeft hierin behoefte aan rolmodellen die het beeld van de arbitrage binnen het kaatsen positief kunnen beďnvloeden. 2. Kwaliteit en kaderontwikkeling. • Ontwikkel op basis van ‘best practices’ een op de kaatssport toegesneden leerprogramma weerbaarheid voor de huidige scheidsrechters en voer dit programma uit. Dit deelprogramma is inmiddels uitgevoerd voor een deel van de huidige scheidsrechters. Hierbij is gebruik gemaakt van instructeurs van de KNVB. Door de KNKB zullen eigen docenten opgeleid moeten worden. Hier moet eind 2009 mee gestart worden. Er ligt een aanbod van de KNVB om deze opleiding binnen hun organisatie te volgen. Er zijn inmiddels 3 vrijwilligers die deze opleiding willen gaan volgen. • Stel kerntaken/profielen vast voor de diverse rollen (scheidsrechter /keurmeesters enz.) Hierbij dient tevens gedacht te worden aan coaches en begeleiders voor scheidsrechters. • Bepaal welke kerntaken je competentiegericht gaat aanpakken. • Ontwikkel en implementeer een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor scheidsrechters. Deze kwalificatiestructuur is inmiddels in grote lijn klaar. • Ontwikkel e-learning voor (potentiële) scheidsrechters. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de website, die hier in principe al geschikt voor is. 3. Werving. • Geef een kader voor een nulmeting m.b.t. het aantal scheidsrechters en kwantificeer de 90% doelstelling in 2014 en voer deze nulmeting uit. • Verricht een doelgroepanalyse. • Ontwikkel een kader voor een wervingsstrategie, waarmee de gewenste aantallen in kwaliteit en diversiteit kunnen worden gerealiseerd. • Voer een wervingscampagne uit. 4. Behoud en doorstroming. • Meet de tevredenheid van scheidsrechters (eventueel combineren met meting klimaat/imago) en geef verbeterpunten aan. Hiervoor kan dezelfde tevredenheidmeting gebruikt worden als onder 1 genoemd. Uitvoering zsm in 2009. • Maak gebruik van een blauwdruk/procedure voor een effectieve begeleiding van beginnende scheidsrechters. Dit inclusief de werving/opleiding van begeleiders. • Maak gebruik van een blauwdruk voor talentontwikkeling. • Inventariseer de huidige faciliteiten en andere middelen tot waardering en binding van scheidsrechters en doe aanbevelingen ter verbetering. • Maak gebruik van een blauwdruk voor een effectieve en scheidsrechtervriendelijke beoordeling van scheidsrechters. 5. Organisatie • Inventariseer de huidige organisatie van clubarbitrage • Inventariseer de huidige communicatiemiddelen, enerzijds die over arbitrage inzetten richting clubs en scheidsrechters, anderzijds die clubs inzetten richting de scheidsrechter. Maak hierbij gebruik van ervaringen bij andere sportbonden. • Geef aanbevelingen en handreikingen voor een effectievere communicatie. Een kritische succesfactor is het draagvlak voor de ontwikkeling en uitvoering van dit masterplan arbitrage. In de volle breedte van de kaatssport zal het bewustzijn aanwezig moeten zijn, dat het van groot belang is om te investeren in arbitrage. De clubs en verenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Op dat niveau zullen talentvolle jonge scheidsrechters hun eerste stappen zetten binnen de arbitrage. Het is van groot belang dat die eerste stappen binnen de verenigingen goed worden begeleid. Voorgesteld wordt om 1 of (hooguit) 2 verenigingen te benaderen om binnen hun organisatie de organisatie, begeleiding en ontwikkeling van de clubscheidsrechters ter hand te nemen. Vanuit de bovenstaande deelwerkgroepen kan binnen die vereniging(en) het klimaat en imago rondom (club) scheidsrechters, de opleiding en begeleiding worden ondersteund. De uitvoering van zo’n pilot zal een positieve aandacht genereren voor het onderwerp arbitrage binnen de kaatssport. Tevens biedt het ons de gelegenheid om al snel concrete stappen te kunnen zetten op de 5 bovenstaande speerpunten. In de tabel Tijdsplanning Masterplan Arbitrage is weergegeven binnen welk tijdsbestek de activiteiten zullen worden uitgevoerd.