De 55+ ha it spits yn 2013 dr wer f biten yn Frjentsjer.

Gepubliceerd op 03 januari 2013
De 55+ ha it spits yn 2013 dr wer f biten yn Frjentsjer.

Op 2 jannewaris stie de foarsitter de keatsers by de doar op te wachtsjen om eltsenien in hn te jaan, mei de bste winsken foar 2013.

De priiswinners mei de krns, flnr.: Lou Herrema, Ynze Steinstra, Heinz Palsma, en Jan Beimers.
 
Dernei koe it om 10.00 oere oangean yn de Trije mei de earste 54 keatsers fan de list fan 108. It wie hjoed wat behelpen mei de organisaasje, want Minne Soepboer wie siik en Piet Keizer moast mei de frou nei it sikehs. Hja wienen bliid, dat Foppe de Vries dr wer wie en mei help fan Gerrit Winkel die hy de moarns earst it ynchecken fan de keatsers. Dernei dy Foppe de wedstrydlieding en dat wie dochs in hiele drege dei foar him. De partoeren 105 en 106 wienen krekt t om 16.30 oere by de stn fan 4-5 (6-6) en de partoeren 107 en 108 moasten ophlde by de stn 4-2 (6-6) en noch 1 slach. Jan Wagenaar fan partoer 108 sloeg op en brocht de bal foaryn by Heinz Palsma en dy koe de keats fan 16 meter net foarby. It makke foar Heinz net t, want syn partoer wn mei 4-3 en pakte hjirmei de krns. Hy hie 2012 ek al fsletten mei in krns.
Om 16.50 oere rikte Piet Bosgraaf de fleisprizen t oan ndersteande keatsers, dy 3x wn hienen. Oer 14 dagen, op 2 jannewaris 2013 geane de 55plussers wer nei de Trije yn Frjentsjer.
A-klasse : 1e. Ynze Stienstra, Baaium. 2e. Jan Buitenga, St. Nyk. 3e. Piet Stellingwerf, Harns. 4e. Frans Postmus, Hitsum.
B-klasse: 1e. Jan Beimers, Dronryp. 2e. Johan van der Veen, Oentsjerk. 3e. Johannes Oudendag, Arum.
C-klasse: 1e. Lou Herrema, Slappeterp. 2e. Bouke Jousma, Menaam. 3e. Hillebrand Schuurmans, Boalsert. 4e. Willem Tamminga, Frjentsjer. 5e. Oeltsje Velstra, Idaard. 6e. Marten Bergsma, Reduzum.
D-klasse: 1e. Heinz Palsma, Seisbierrum.

« Terug