Sinterklaas liet de 55plussers keatse yn Frjentsjer.

Gepubliceerd op 07 december 2012
Sinterklaas liet de 55plussers keatse yn Frjentsjer.

Woansdei 5 desimber wienen der wer goed hndert man fset nei Frentsjer foar de ien nei lste keatsdei fan dit jier. Ek dizze kear waard der fl striden, want we wurde wol lder, mar de striid bliuwt.

Op de foto de priiswinners mei de krans, f.l.n.r.: Jan Veenstra, Wim Jousma, Jan Hoekstra en Martinus van der Meer

Minne Soepboer hie de gong der aardich yn, dat tsjin trijen koe der him fjaan om te Sinterklaazjen. Piet Keizer koe him der fierder wol mei rde. Ek de keatsers wurken goed mei - ek sin oan skelademolke - sadat om goed fjouwer oere de lste slach foel. By de stn 5 - 5 en 6 - 6 sloech de oars sa betfte opslagger Jan Sijtsinga bten. Siete Wassenaar miste hjoed. By it keatsen jout hy net folle wei, mar middeis moast hy wol foar Sinterklaas spylje yn Minnertsgea.
Lyk as foarige kear wie der yn de D-klasse net ien mei trije winstpartijen. De krns gie no nei Jan Hoekstra mei 18 earsten foar en 13 tsjin. Yn de B-klasse wie it tige spannend. Trije man hienen acht earsten tsjin, sadat de tsjinpunten yn it lste earst fan de trije partijen de trochslach jaan moasten. Ferskate kommisjeleden hienen Sinterklaasferplichtingen. Piet Keizer stie der alinnich foar om de prizen t te rikken, mar koe him der wol mei rde. In kwinkslach foar de iene, in lytse snuter foar de oare, krekt sa't Piet is. Moai dat Geert Hoekstra dit ferslach en de fotos meitsje woe, omdat ek Johan Sikkema efter Sinterklaas oan moast by de pakesizzers. Hjirnder alle priiswinners.
A-klasse: 1. Jan Veenstra, Apeldoorn. 2. Jan Buitinga, Sint Nyk. 3. Durk van der Schaaf, Stiens.
B-klasse: 1. Willem Jousma, Tytsjerk. 2. Jaap van der Veen, Sint Anne. 3. Johannes Oudendag, Arum. 4. Andries Gillebaard, It Hearrenfean. 5. Klaas Postma, It Hearrenfean.
C-klasse: 1. Martinus van der Meer, Wytmarsum. 2. Jan de Ridder, Stynsgea. 3. Pieter Bergsma, Gytsjerk.
D-klasse: 1. Jan Hoekstra, Gytsjerk. (18 -13). 2. Jan de Jong, Dronryp (18-14).

« Terug