Sportmedisch advies

OVEREENKOMST KNKB met Sport Medisch Adviescentrum

In het Medisch Beleidsplan van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB) wordt de medeverantwoordelijkheid van de bond voor blessurepreventie, de medische voorlichting en verzorging als een belangrijk punt genoemd.
Uitgangspunt blijft echter de eigen verantwoordelijkheid van de kaatser voor de eigen gezondheid en de vrije keuze van medische zorg en begeleiding.
In het kader van de medeverantwoordelijkheid heeft de werkgroep “Medisch Beleid” van de KNKB geïnventariseerd welke mogelijkheden er in Friesland zijn op het gebied van de sportgezondheidszorg.

Het Sportmedisch Adviescentrum (SMA) kan een totaalpakket bieden dat voldoet aan de wensen zoals die in het Medisch Beleidsplan zijn neergelegd. Ook denkt de KNKB dat alle kaatsers, op ieder niveau en op iedere leeftijd, de gewenste vakkundige sportmedische hulp bij de sportarts van het SMA kan vinden.

Het SMA
In Friesland zijn SMA’s te Heerenveen, Leeuwarden, Sneek en Drachten. Zij zijn aangesloten bij de Federatie van Sport Medische Instellingen (FSMI), die niet alleen toezicht houdt op de kwaliteit van de bij haar aangesloten instellingen, maar ook landelijk afspraken maakt met zorgverzekeraars en sportbonden.
Praktisch alle zorgverzekeraars vergoeden het consult van de sportarts en steeds meer ook het Preventief Sportmedisch Onderzoek! Soms dient men een (geringe) eigen bijdrage te betalen of is er een eigen risico.

Wat doet het SMA?
De kerntaken van de sportarts op het SMA zijn:

* Sportmedisch Consult
Op afspraak kan men de sportarts consulteren, niet alleen bij sportblessures maar ook met andere vragen betreffende de gezondheid in relatie tot sportbeoefening.
De sportarts stelt de diagnose en kan als het nodig is verder onderzoek (zoals een foto, een echo of scan) aanvragen. Samen met de sporter wordt een behandelingsplan opgesteld en wordt vooral ook gekeken wat men nog wél kan doen. Soms is het nodig door te verwijzen naar een andere medisch specialist of naar een fysio- of manueel therapeut.

* Sportmedisch Onderzoek en Sportkeuring
Op het SMA kan men ook een sportkeuring of een Preventief Sportmedisch Onderzoek ondergaan. De KNKB kent geen verplichting, maar het verdient wél aanbeveling als men op wat oudere leeftijd weer begint met kaatsen, als men op hoog niveau kaatst en als men twijfelt aan de gezondheid in relatie met sportbeoefening.
De basiskeuring bestaat uit het invullen en bespreken van een uitgebreide vragenlijst; het bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage; urineonderzoek; ogentest; longfunctietest; bloeddruk; algemeen lichamelijk onderzoek en uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat. Tot slot worden de resultaten besproken en krijgt men een verslag mee.
Bij de uitgebreide keuring wordt er bovendien een ECG (hartfilmpje) gemaakt.
De grote sportkeuring tenslotte bestaat naast al het bovenstaande nog uit een maximale inspanningstest met ECG-registratie.
Veel verzekeraars vergoeden inmiddels deze preventieve sportkeuring!

* Sportmedische begeleiding
Vooral de prestatiegerichte kaatsers kunnen baat hebben bij een wat intensievere begeleiding. Denk hierbij aan snelle consultering bij een blessure, snelle verwijzing en behandeling, voedings- en trainingsadviezen, periodieke controles.

Bent u van plan een afspraak te maken dan is het verstandig uw verzekeringsvoorwaarden na te kijken. Hoewel verwijzing van de huisarts veelal niet noodzakelijk is om voor een vergoeding van de kosten in aanmerking te komen, is het wel verstandig de huisarts in kennis te stellen van het voorgenomen bezoek aan de sportarts. De huisarts krijgt ook bericht van de sportarts m.b.t. de diagnose en de behandeling.

De Friesland Zorgverzekeraar
Veel inwoners van Friesland zijn verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ). Het SMA heeft met DFZ goede afspraken kunnen maken. De verzekerden bij de Friesland Zorgverzekeraar krijgen de consulten en het Preventief Sportmedisch Onderzoek vergoed tot een maximum van € 250,00 als men aanvullend is verzekerd.
Afspraken kunt u maken via het centraal telefoonnummer van de SMA’s te Friesland: 0513 627175.