Strafzaken

Hoe te handelen door aangeklaagde

1.
De aangeklaagde heeft het recht binnen 7 dagen na verzenddatum (voor verenigingen 14 dagen) van het rapport een schriftelijk verweer bij de Strafcommissie in te dienen en wordt mondeling gehoord, als daarom in het verweerschrift is verzocht. Tevens heeft de aangeklaagde het recht één of meerdere getuigen mee te nemen naar de zitting en deze getuige(n) worden vervolgens schriftelijk uitgenodigd.
De Strafcommissie heeft eveneens het recht de aangeklaagde, de scheidsrechter of één of meerdere getuigen op te roepen.

2.
Indien de Strafcommissie geen toelichting / verweerschrift heeft ontvangen is geen beroep meer mogelijk bij de Beroepscommissie.
Uitzonderingen hierop zijn:
a. er sprake is van aantoonbare overmacht
b. er procedurefouten zijn gemaakt bij de behandeling door de Strafcommissie
c. de hoogte van de straf drie wedstrijden of meer is of een boete is opgelegd van € 200 of meer.


Bij een beroepsschrift als volgt te handelen:

3.
In gevolge Hoofdstuk VII, artikel 4 van het Kaatsreglement kan tegen deze beslissing door de betrokken kaats(st)er een beroep worden ingesteld bij de Beroepscommissie van de KNKB.
Het beroepsschrift moet binnen 7 dagen na verzenddatum van de uitspraak van de Strafcommissie op het Bondsbureau aanwezig zijn (voor verenigingen is dit 14 dagen).
Het beroepsschrift moet met redenen zijn omkleed. De aangeklaagde wordt mondeling gehoord, als daarom in het beroepsschrift is verzocht.
Tevens heeft de aangeklaagde het recht één of meerdere getuigen mee te nemen naar de zitting en deze getuige(n) worden vervolgens schriftelijk uitgenodigd.
De Beroepscommissie heeft eveneens het recht de aangeklaagde, de scheidsrechter of één of meerdere getuigen op te roepen.

Tegen de uitspraak van de Beroepscommissie is geen verder beroep mogelijk. In afwachting van de uitspraak van de beroepscommissie wordt de straf opgeschort.

4.
De kaats(ster) blijft in geval van schorsing ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor afmelding van eventueel reeds gedane aangifte voor deelname aan wedstrijden.

Deze beslissing is verzonden aan:
1. de kaats(st)er
2. de rapporteur
3. de secretaris van de Technische Commissie
4. Bondsblad WISIN
5. Wedstrijdleider
6. Wedstrijdcoördinator

N.B.
Alle correspondentie bestemd voor de Strafcommissie alsmede de Beroepscommissie moet altijd worden verzonden:
p /a Bondsbureau KNKB
Postbus 501
8800 AM Franeker

Zie verder het volledige document STRAFMAAT .