organisatie

KNKB-Organisatie: De 14.000 leden in 120 verenigingen en 12 federaties tellende Koninklijke Nederlands Kaats Bond werkt volgens het organisatiemodel Besturen op Hoofdlijnen: Algemene Vergadering – Hoofdbestuur – Bondsbureau – Commissies / Werkgroepen

 • Een beleidsverantwoordelijk hoofdbestuur met 7 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester, portefeuillehouders verenigingsondersteuning, technische zaken, wedstrijdzaken en pr / communicatie)
 • Een uitvoerend bondsbureau met in totaal 5 professionele medewerkers onder leiding van de directeur, in het veld ondersteund door professionele medewerkers in deeltijd / op contractbasis en door uitvoerende / adviserende commissies en werkgroepen (vrijwilligers).


 • Vergaderingen en overleg:

  Algemene vergadering:

 • jaarlijks
 • de vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden
 • leden ontvangen tenminste 4 weken van te voren een schriftelijke uitnodiging met een agenda van te bespreken punten, een jaarverslag met overlegging van een balans en een staat van baten en lasten met een accountantsverklaring
 • één afgevaardigde van een vereniging heeft stemrecht; het aantal uit te brengen stemmen is afhankelijk van het aantal leden van de vereniging
 • de afgevaardigde kan deelnemen aan de besprekingen en mag zich laten bijstaan door één lid, dat als zodanig van te voren is aangemeld
 • de bedragen voor contributies van de leden en voor het Bondsblad worden door de AV vastgesteld
 • federaties hebben spreekrecht

 • Ledenberaad:
 • regulier 2x per jaar: in februari en in september
 • het ledenberaad is toegankelijk voor de voorzitter van een vereniging of diens vervanger
 • bedoeling van het overleg voor HB en verenigingen / federaties is elkaar informeren en discussiëren over belangrijke thema’s, onderwerpen en of ontwikkelingen

 • Andere overlegvormen:
 • verenigingen worden uitgenodigd voor overleg met het hoofdbestuur, indien dat wenselijk en of noodzakelijk wordt geacht voor een bepaald onderwerp.

 • Commissies / werkgroepen:
  Voor de permanente werkzaamheden en ondersteuning in het veld maakt de KNKB gebruik van een aantal commissies. Ze zijn benoemd door het hoofdbestuur, uitvoerend volgens een vastgestelde taakomschrijving en verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur (met uitzondering van de straf- reglementen en beroepscommissie). Voor afgebakende taken in een bepaald tijdsbestek kunnen werkgroepen worden ingesteld. Zij hebben een tijdelijk karakter en worden na afronding van de opdracht weer opgeheven.