contact zoeken wedstrijden

Hartwerd, Schooljeugd Door elkaar loten del

By de skoalfamkes seis petoer. Troch it útfallen fan ien fan de keatsters moast ek hjir bylotte wurde. De finale mei alles oan’e hang tusken Boukje-Ellen Bosma Makkum, Elisabeth Spijksma Skettens en . ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers