contact zoeken wedstrijden

Mantgum, Schoolmeisjes Afdeling

Utslach: 1e priis Wommels mei Hedwich de Boer, Martzum Deinum en Sjanet Wijnia 2e priis Peins mei Leentsje Bootsma, Iris Boersma en Hiske Zeinstra 3e priis Goëngea mei Sanne Hijlkema en Andrea Kroe. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers