contact zoeken wedstrijden

Junioren Jong Feinte Jong Feinten

26 juli 2017 10:00
Easterein
Categorie Junioren
Soort Jong Feinte
Vereniging EASTEREIN
Scheidsrechter Sieperda, J.
Hiemstra, S.
Wedstrijdsecretaris M. Dijkstra-van der Meulen

Wedstrijdverslag

26 july sille we yn Easterein de 13e edysje fan de Jong Feinte Partij organisearre. Dat dit sa stadich oan in "klassieker" oan it wurden is, sil wol bekind wêze. Op dizze ôfdielingswedstriid foar de junioaren sjoche we altyd prachtige partijen. We hoopje wer in protte taskôgers te sjen.
Dizze wedstriid wurdt mooglik makke troch ús stipers en in protte frijwilligers.

De lotting is moandei 24 july om 20.00 oere yn de kantine fan de Skoalleseize yn Easterein. Eltsenien mei hijr by oanwêzich wêze.
1e prijs: Partuur 22
Djurre Seerden FRANEKER
Allard Hoekstra FRANEKER
Marco de Groot FRANEKER

2e prijs: Partuur 8
Durk Ennema SEXBIERUM
Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Joran Gerbranda SEXBIERUM

3e prijs: Partuur 2
Hessel Postma WINSUM
Wessel Hilverda WINSUM FR
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR

3e prijs: Partuur 15
Youri de Groot MENAAM
Tom Gerard Cats MENAAM
Tycho de Groot MENAAM

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers